Gå til hovedinnhold

Pålegg til Eni Norge etter tilsyn med logistikk og arbeidstakermedvirkning på Goliat FPSO

Ptil har gitt Eni Norge AS (Eni) pålegg etter tilsyn med logistikk og arbeidstakermedvirkning på Goliat FPSO.


Ptil førte i perioden 5.-7. januar 2016 tilsyn med ENI Norge as (ENI) sin innretning Goliat FPSO (Goliat). Tilsynsaktiviteten var en oppfølging av et tilsyn i juni 2015 knyttet til logistikk på Goliat.

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet, varslet Ptil Eni to pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg til ENI Norge as etter oppfølging av tilsyn innen logistikk og arbeidstakermedvirkning

I overensstemmelse med varselet har Ptil nå gitt Eni følgende pålegg:

1. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, innretningsforskriften § 82 om ikrafttredelse, jamfør innretningsforskriften (pr 2009) § 12 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier og innretningsforskriften (pr 2009) § 24 om belysning, pålegges ENI Norge AS å:

- Iverksette tiltak for å korrigere avvik presentert i rapportens kapittel 5.1.4.
- systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer innenfor logistikk og vurdere ivaretakelse av krav til materialhåndtering og belysning
- presentere en forpliktende og tidfestet plan med frist for korrigerende tiltak etter kartlegging, samt en synliggjøring av prioritering av tiltakene og en beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

2. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, styringsforskriften § 15 om informasjon, styringsforskriften § 22 om avviksbehandling pålegges ENI Norge AS å:

- Foreta en helhetlig gjennomgang av, ferdigstille og implementere sitt styringssystem for logistikk. Herunder må det sikres at:

- roller og ansvar er entydig definert og forstått
- relevante krav legges til grunn og synliggjøres
- nødvendig informasjon blir formidlet til relevante brukere til rett tid
- avvik systematisk registreres og følges opp
- arbeidstakermedvirkning blir ivaretatt

- kompetanse og opplæring blir ivaretatt

Jamfør rapportens kapittel 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 og 5.1.6

Frist for å etterkomme påleggene settes til 9.3.2016. Vi skal ha melding når påleggene er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77