Gå til hovedinnhold

Pålegg til Eni Norge etter tilsyn med el-sikkerhet på Goliat

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Eni Norge (Eni) pålegg etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat FPSO. Forholdene som pålegget peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas.


I perioden 19.-28.9.17 førte Petroleumstilsynet tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge om bord på Goliat FPSO. Tilsynet ble fulgt opp med et møte mellom Eni Norge og Ptil 4.10.2017.

På grunnlag av de observasjonene som ble gjort i tilsynet samt i møtet med Eni, varslet vi Eni om pålegg 5. oktober 2017.

I overensstemmelse med varselet gir vi nå følgende pålegg: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør innretningsforskriften § 10a om tennkildekontroll, jamfør innretningsforskriften § 78 om ATEX, pålegger vi Eni Norge å:

  • Fullføre den systematiske kartleggingen av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse.
  • På basis av kartleggingen skal det iverksettes nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.

Ovenstående aktiviteter skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming 
kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064