Gå til hovedinnhold

Pålegg til Eni Norge - elsikkerhet og ansvarshavende for elektriske anlegg

Vi har gitt pålegg til Eni Norge (Eni) etter tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene om bord på Goliat FPSO.


I perioden 19.-28.9.2017 førte Ptil tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge (Eni) om bord på Goliat FPSO.

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Eni etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg på Goliat FPSO. Aktiviteten var spesielt rettet mot elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene. I tillegg ble enkelte forhold fra tidligere tilsyn fulgt opp.

På grunnlag av de observasjonene som ble gjort i tilsynet samt i møte med Eni 4.10 varslet vi Eni om pålegg den 5.10, og i overensstemmelse med varselet ble Eni pålagt den 6.10 å fullføre systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse, og iverksette nødvendige tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig før produksjonsstart.

Se: Pålegg til Eni Norge etter tilsyn med el-sikkerhet på Goliat 

Resultat
Rapporten fra tilsynet konkluderer med ytterligere brudd på regelverket.

På grunnlag av de observasjonene som ble gjort i tilsynet varslet vi Eni om pålegg 31.10.17.

Les mer: Varsel om pålegg til Eni Norge as

I overensstemmelse med varslet har vi nå gitt Eni Norge følgende pålegg:

Del 1. 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling, jamfør innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr, § 10a om tennkildekontroll, § 47 om elektriske anlegg og innretningsforskriften § 78 om ATEX, pålegger vi Eni Norge å: 

  • Gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene klarlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.
  • Gjennomgå alle identifiserte avvik innen tennkildekontroll, klarlegge årsakene og sette i verk korrigerende tiltak for å hindre at avvikene oppstår igjen.
  • Gjennomgå avvik som har blitt lukket uten tilstrekkelig korrigering for å sikre nødvendig avviksbehandling og tilstrekkelig korrigering. Dette inkluderer ytterliggere behandling av forhold beskrevet i rapportens avvik 5.1.1. 

Del 2. 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 14 om bemanning og kompetanse, jamfør aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, § 24 om prosedyrer og § 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, pålegger vi Eni Norge å:

Foreta en gjennomgang av styringssystemet innen elektrofagområdet og implementere nødvendige tiltak for å sikre at:

  • Roller og ansvar er entydig definert og forstått.
  • Nødvendige prosedyrer, retningslinjer og instrukser er utarbeidet og etterleves. Disse skal i nødvendig utstrekning tilpasses stedsspesifikke forhold om bord.
  • Eksisterende opplæringsprogram skal evalueres og det skal iverksettes tiltak slik at relevante opplæringsmoduler er tilpasset og implementert for hver enkelt stilling om bord. 

Det skal presenteres en tidfestet plan, innen 11.12.2017, som skal sikre at selskapet etterkommer pålegget. Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.3.2018. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77