Gå til hovedinnhold

Pålegg til Eni Norge

Ptil har gitt Eni Norge (Eni) pålegg om å revurdere gjeldende planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.


Ptil ga 11. januar 2017 operatørselskapet Eni varsel om pålegg.

Les: Varsel om pålegg til Eni Norge

I overensstemmelse med varslet, har Ptil gitt følgende pålegg til Eni:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, § 12 om planlegging og § 14 om bemanning og kompetanse pålegger vi Eni

  1. å revurdere gjeldene planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat. Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn, egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen.
  2. å gi oss en dato for ferdigstillelse av revurderingen innen 17.1.2017.

Vi skal ha bekreftelse når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming
kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064