Gå til hovedinnhold

Pålegg til BP etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase

Ptil har gitt BP pålegg etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase på Ula-innretninger. Flere av disse funnene har også tidligere vært påpekt i forbindelse med tilsyn, gransking og søknad om samtykke til drift for Ula-innretningene til 2028 (levetidsforlengelse).


Ptil førte i perioden 1.- 4.2.2016 tilsyn med BPs Ula-innretninger. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet, varslet Ptil BP om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase.-

I overensstemmelse med varslet har Ptil nå gitt BP følgende pålegg:

1. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, rammeforskriftens §§ 10 om forsvarlig virksomhet, 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens kapittel V om analyser, innretningsforskriftens § 13 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier, aktivitetsforskriftens § 33 om tilrettelegging av arbeid, pålegges BP Norge AS for alle sine aldrende innretninger på Ula og Valhall feltene å:

- systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer ved materialhåndtering, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering.

- presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert. Jamfør rapportens kapittel 5.1.1. 

2. Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, rammeforskriftens §§ 10 om forsvarlig virksomhet, 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens kapittel V om analyser, styringsforskriftens §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling aktivitetsforskriftens §§ 33 om tilrettelegging av arbeid, 45 om vedlikehold, 46 om klassifisering og 47 om vedlikeholdsprogram pålegges BP å:

- gjennomgå og vurdere systemer for styring av vedlikehold av offshorekraner.

- sikre at vedlikeholdsprogram- og gjennomføring er tilpasset innretningenes- og utstyrets alder og tilstand.

- iverksette tiltak knyttet til oppfølging av tekniske feil og mangler som fremgår av vedlikeholdshistorikk og i notifikasjoner fra sakkyndig virksomhet etter årlige kontroller av løfteutstyr.

- iverksette tiltak knyttet til definering og samordning av ansvars- og myndighetsområder knyttet til vedlikehold av kraner.

- iverksette tiltak for å redusere faren for antennelse av en gassky på avveie knyttet til tennkilder i motorrom for dieseldrevne offshorekraner. Jamfør rapportens kapitler 5.1.2. og 5.1.3.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.12.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77