Gå til hovedinnhold

Pålegg til BP etter oppfølging av støyskaderisiko

Ptil førte i juni i år tilsyn med BPs oppfølging av støyskaderisiko på selskapets innretninger offshore. Vi har nå gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet, som ble gjennomført 17.6.2010, påviste flere avvik i forhold til regelverket:

  • Arbeidstakergrupper utsettes for hørselsskadelig støyeksponering
  • Mangelfulle systemer og planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

På grunnlag av dette ga Ptil selskapet varsel om pålegg.

Les mer: Oppfølging av støyskaderisiko – varsel om pålegg til BP

Ptil har ikke mottatt tilbakemelding til varslet.

Med bakgrunn i våre funn i tilsynet, og i overensstemmelse med varslet, gis derfor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 9 om prinsipper for risikoreduksjon, styringsforskriftens § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, § 9 om planlegging og § 22 om forbedring samt aktivitetsforskriftens § 36 om støy og vibrasjoner, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges BP Norge AS å:

Gjennomgå sitt system for styring av støyskaderisiko for grupper av ansatte og iverksette nødvendige tiltak for å komme i tråd med regelverkets krav. Dette arbeidet skal blant annet inkludere en gjennomgang av rutiner og systemer for å identifisere nødvendige forbedringstiltak, samt utarbeidelse av tidsfestede planer for risikobaserte korrigerende tiltak knyttet til støyskaderisiko, jf rapportens pkt 5.1.2

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.11.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77