Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger

Ptil førte i mars 2010 tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger). Vi har nå gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet ble utført i perioden 10.-11. mars 2010. Formålet med tilsynsaktiviteten var å undersøke om Schlumberger utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, vurdere Schlumbergers bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet og undersøke selskapets analysegrunnlag for vedlikeholdsbeslutninger.

Tilsynet avdekket at Schlumberger ikke oppfyller kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

Det ble avdekket flere avvik i forhold til kravene i regelverket. Avvikene er gruppert under følgende hovedområder:

  • Regelverkskompetanse
  • Styrende dokumenter
  • Merking og klassifisering av systemer og utstyr
  • Vedlikeholdsprogram
  • Bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold
  • Vedlikeholdsstatus
  • Vedlikeholdseffektivitet

Les mer: Varsel om pålegg etter tilsyn med vedlikehold i Schlumberger

Med bakgrunn i våre funn i tilsynet, og i overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, jf. aktivitetsforskriften § 19 om kompetanse, pålegges Schlumberger Norge AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at selskapet har den nødvendige regelverkskompetansen, jf. rapporten avvik 5.1.1.

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. aktivitetsforskriften § 18 om oppstart og drift av innretninger, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 43-46, pålegges Schlumberger Norge AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at det utarbeides styrende dokumenter som sikrer og dokumenterer at vedlikeholdsstyringen gjennomføres på en forsvarlig måte, jf. rapporten avvik 5.1.2.

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 43-46, jf. styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser, jf. innretningsforskriften § 9 om anlegg, systemer og utstyr (merking), jf. aktivitetsforskriften § 23 om bruk av innretninger, pålegges Schlumberger Norge AS å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant merking og klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet, jf. rapporten avvik 5.1.3 til og med 5.1.7.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 23.4.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77