Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med styring av vedlikehold - Seawell

Ptil førte i februar 2011 tilsyn med styring av vedlikehold i kabeloperasjonsavdelingen til Seawell Norge AS (Seawell). Vi har nå gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet, som ble gjennomført i perioden 21.-22.2.2011, påviste flere avvik i forhold til regelverket. Avvikene var samlet under hovedområdene:

  • styrende dokumenter
  • dokumentering av klassifisering og andre valgte løsninger
  • mangelfull dokumentasjon
  • merking og klassifisering av systemer og utstyr
  • bruk av klassifisering som grunnlag for vedlikeholdsprogram
  • vedlikeholdseffektivitet
  • kompetanse

På grunnlag av dette ga Ptil selskapet varsel om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg etter tilsyn med styring av vedlikehold i Seawell

I overensstemmelse med varslet gis Seawell følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger, jf. rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og opplysninger, jf. rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 45-51, pålegges Seawell AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at det utarbeides styrende dokumenter som sikrer og dokumenterer at vedlikeholdsstyringen gjennom¬føres på en forsvarlig måte, jf. rapporten avvik 5.1.1, 5.1.2 og 5.1.3.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 45-51, jf. innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr (merking), jf. styringsforskriften § 19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data, pålegges Seawell AS å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant merking og klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet, jf. rapporten avvik 5.1.4, 5.1.5 og 5.1.6.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse, jf. aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, pålegges Seawell AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at selskapet har den nødvendige kompetansen i styring av vedlikehold, jf. rapporten avvik 5.1.7.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.4.2011. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77