Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Jotun A

Etter Petroleumstilsynets (Ptils) tilsyn med ExxonMobils (Essos) identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Jotun A, fikk Esso varsel om pålegg. I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt operatørselskapet pålegg.


Under tilsynet identifiserte vi to avvik fra regelverkskrav:

  • Det var ikke utført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene til ansatte i entreprenørselskapet Aak.
  • Det er ikke blitt gitt opplæring i relevant arbeidsmiljørisiko for Aaks ansatte.

Les mer: Varsel om pålegg etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Jotun A

Vi har gitt Esso følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, styringsforskriften § 3 og aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første og andre ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges ExxonMobil (Esso) å vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører som arbeider på Esso Norges innretninger. Esso må videre i samarbeid med Aak vurdere oppfølging av arbeidsmiljø for tilkomstteknikere (jf rapportens pkt 5.1.1 – 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer må inngå:

  • Kartlegginger og risikovurderinger, samt nødvendig tilrettelegging av arbeidsmiljøforholdene for tilkomstteknikerne – jf rapportens pkt 5.1.1
  • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko for tilkomstteknikerne – jf rapportens pkt 5.1.2

Vi har satt frist for gjennomføring av pålegget 1.3.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/982

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064