Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Prosafe – Safe Zephyrus

Vi har ført tilsyn med Prosafe rettet mot styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på den flyttbare innretningen Safe Zephyrus. Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket, og vi har nå gitt pålegg til Prosafe.


Den flyttbare boliginnretningen Safe Zephyrus er eid og operert av Prosafe. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2016.

I perioden 28. september til 4. oktober 2018 førte vi tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Safe Zephyrus.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Prosafes styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning på Safe Zephyrus var i samsvar med regelverkets krav. Kjemisk eksponering, støyeksponering, psykososialt arbeidsmiljø og faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager ble vektlagt. Videre var målet å følge opp funn fra tidligere tilsyn med Prosafe, samt bekymringsmeldinger.

Resultat
Gjennom tilsynsaktiviteten på Safe Zephyrus fant vi omfattende avvik innenfor arbeidsmiljø.

Dette omfattet blant annet styring av arbeidsmiljø, herunder kompetanse, kartlegging og risikovurderinger, avvikshåndtering, gjennomføring av tiltak, erfaringsoverføring og forbedring.

Flere av avvikene var tidligere påvist hos Prosafe.

Avvik og forbedringspunkt
Tilsynet identifiserte åtte avvik fra kravene i regelverket. Disse omfattet følgende forhold:

  • Styring av arbeidsmiljø
  • Kompetanse og ansvarsavklaring
  • Hørselsskadelig støy
  • Kjemisk helserisiko
  • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjeneste
  • Tilrettelegging for samarbeid mellom bedriftshelsetjenester
  • Psykososialt arbeidsmiljø

Det ble videre identifisert ett forbedringspunkt. Dette omhandlet ergonomiske risikovurderinger.

På bakgrunn av avvikene vi har identifisert, har vi gitt følgende pålegg til Prosafe:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 14 om bemanning og kompetanse, 18 om analyse av arbeidsmiljøet, 22 om avviksbehandling og 23 om kontinuerlig forbedring pålegges Prosafe følgende:

1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø med tilhørende arbeidsprosesser som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, korrigering av feil og mangler, og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø ikke er blitt identifisert og korrigert på Safe Zephyrus.

2. Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på Safe Zephyrus.

3. Sikre at resultater og læring (som følge av punkt 1. og 2.) også omfatter andre innretninger med SUT under Prosafes ansvarsområde i Norge.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 31. januar 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77