Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Equinor Mongstad

Vi har gitt pålegg til Equinor Mongstad etter tilsyn med selskapets styring av arbeidsmiljø for ISO-fagene.


I dagene 23. til 25. mai 2018 førte vi tilsyn med Equinor Mongstad og deres styring av arbeidsmiljø for ISO-fagene (isolasjon, stillas og overflatebehandling).

Resultat
Det ble identifisert mangler i Equinor Mongstads system for oppfølging av arbeidsmiljø for ISO-personell. Equinor Mongstad hadde ikke i tilstrekkelig grad vurdert og fulgt opp faktorer som kunne ha betydning for risiko i deres arbeid på Mongstad.

Equinor Mongstad hadde ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, for å forebygge negative HMS-konsekvenser av rammebetingelser. Det var gjennom kartlegging og hendelsesoppfølging, utført av ISO-entreprenør (Beerenberg), avdekket at ISO-personell opplevde at press på fremdrift gikk på bekostning av HMS og negative funn på rapporteringskultur. Kartleggingen var ikke etterspurt eller fulgt opp av Equinor Mongstad. Det var derfor heller ikke vurdert om negative funn relatert til organisatorisk arbeidsmiljø og sikkerhetsklima kunne forstås i lys av kompensasjonsformatet enhetspris, eller andre rammebetingelser som Equinor Mongstad kontrollerte.

Equinor Mongstad og Kaefer Energy hadde ikke fulgt opp at arbeidsmiljøet, knyttet til enkelte områder og arbeidsoperasjoner var fullt forsvarlig. Dette gjaldt blant annet sandblåsing/slurryblåsing som ble gjennomført i et støyfullt område, hvor det i tillegg var vanskelig tilkomst. Det var heller ikke gjennomført helseundersøkelser for personellet fra Kaefer Energy eller Global Work som utførte dette arbeidet.

Det kom fram gjennom tilsynet at det hadde skjedd en hendelse i mai 2017 hvor overflatebehandlere fra Beerenberg/innleide til Beerenberg ble eksponert for et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ved gjennomføring av sandblåsing ble flere arbeidstakere eksponert for kritisk høye temperaturer. Arbeidet pågikk i 7 dager, uten at risikoen ble identifisert og fulgt opp av Equinor Mongstad eller Beerenberg. Equinor Mongstad hadde ikke klassifisert potensialet i hendelsen, men vurdert det faktiske skadetilfellet som en alvorlig temporær arbeidsrelatert sykdom (ARS). Ut fra opplysningene som framkom kunne hendelsen ført til akutt alvorlig helseskade og i verste tilfeller livstruende tilstander. Equinor Mongstad sin klassifisering kan derfor ha bidratt til å underkommunisere reell helserisiko.

Hendelsen skulle vært varslet til Ptil. Dette ble ikke gjort.

Det var mangelfullt samarbeid mellom BHT for entreprenører og Equinor Mongstads helse- og arbeidsmiljøavdeling. Det var heller ikke samarbeid mellom BHTer til entreprenører og deres underleverandører. Equinor Mongstad sin helse og arbeidsmiljøavdeling kjente derfor ikke til kartlegginger gjennomført av entreprenør.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt i tilsynet knyttet til arbeidstakermedvirkning. Vernetjenesten til entreprenører kunne i større grad blitt involvert i det forebyggende og systematiske HMS-arbeidet. Enkelte verneombud hadde ikke fått lovpålagt opplæring og hadde ikke tilstrekkelig forståelse for verneombudsrollen.

Avvik og forbedringspunkt
Vi observerte avvik fra regelverket innenfor følgende områder:

  • Styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (5.1.1.)
  • Risikovurdering av arbeidsoperasjoner (5.1.2.)
  • Mangelfull risikovurdering av hendelse (5.1.3.)
  • Manglende varsling av hendelse (5.1.4.)
  • Samarbeid med bedriftshelsetjenester (5.1.5.)

Videre observerte vi forbedringspunkt knyttet til:

  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Her kan du lese varsel om pålegg til Equinor Mongstad

I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-6 om pålegg og andre enkeltvedtak og rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør arbeidsmiljøloven § 4-1 om generelle krav til arbeidsmiljøet punkt (1) og (2) og styringsforskriften § 18 om analyse av arbeidsmiljøet og styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, pålegges Equinor Mongstad å:

-systematisk gjennomgå sine systemer for styring av arbeidsmiljørisiko på Equinor Mongstad, slik at det sikres at ISO-personell ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Jamfør avvik 5.1.1, 5.1.2 og 5.1.5.

- utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, jamfør avvik 5.1.1, 5.1.2 og 5.1.5, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

Frist for utarbeidelse av planen settes til 11. januar 2019.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Equinor Mongstad innen 2. november 2018 redegjøre for oss hvordan disse vil bli håndtert.

Når det gjelder avvikene som omfatter mangelfull risikovurdering av hendelse og manglende varsling av hendelse, har vi også bedt om at Equinor undersøker om det er tilsvarende mangler med klassifisering og varsling av hendelser på andre landanlegg.

Vi har også bedt om selskapets vurdering av det forbedringspunktet som er observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77