Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Vi har gitt Aker BP pålegg etter tilsyn med risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring på Ulafeltet.


I perioden 25. september til 5. oktober 2018 førte vi tilsyn med Aker BP og deres styring av risiko, barrierer og vedlikehold på Ula.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkesrisiko, barrierer og vedlikehold på Ulafeltet.

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og vi har tidligere varslet selskapet om pålegg.

Les mer om våre observasjoner og grunnlaget for pålegg her: Varsel om pålegg etter tilsyn med Aker BP – Ula (3.12.2018)

I overensstemmelse med varslet har Aker BP nå fått følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Aker BP å:

1. Tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet knyttet til barrierestyring på Ula, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet andre ledd. Ref. kapittel 5.1.3 i tilsynsrapporten.

2. Utarbeide plan for implementering av barrierestyring og håndtering av storulykkesrisiko på Ula. Planene skal inkludere konkrete tiltak, forpliktende frister, ansvarlig enhet for gjennomføring og allokerte ressurser for å:

     a. Etablere og implementere barrierestrategi og oppdaterte ytelsesstandarder, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer. Ref. kapittel 5.1.2 i tilsynsrapporten.

     b. Etterleve egne krav for å møte HMS-forskriftenes krav til barrierestyring, inkludert selskapets dokument nr.: 80-00626 «Management of Major Accident Risk», jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. veiledningen andre avsnitt punkt b, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer.

     c. Korrigere mangler knyttet til identifisering og oppfølging av barrierer, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold, jf. aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram. Ref. kapittel 5.1.5, 5.1.6 og 5.1.7 i tilsynsrapporten.

3. Gjennomgå selskapets prosesser og praksis for håndtering av avvik og bruk av risikovurderinger for å sikre et helhetlig grunnlag for styring av storulykkesrisiko, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet. Presentere konkrete forbedringstiltak og plan for implementering, inkludert forpliktende frister, ansvarlig enhet for gjennomføring og allokerte ressurser for, ref. kapittel 5.1.1 og 5.1.4 i tilsynsrapporten:

     a. Identifisering, registrering og oppfølging av avvik og kompenserende tiltak, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.

     b. Bruk, presentasjon, oppdatering og oppfølging av operasjonelle risikoanalyser, jf. styringsforskriften § 16 andre, tredje og fjerde ledd.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. mars 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Aker BO innen 11. januar 2019 redegjøre for oss hvordan disse vil bli håndtert.

Vi har også bedt om selskapets vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77