Gå til hovedinnhold

Oppfølging av Goliat FPSO – brev til Eni og Statoil

Før produksjonen på Goliatfeltet gjenopptas vil Ptil gjennomføre en verifikasjon om bord på Goliat FPSO for å se hvordan Eni har håndtert regelverksbruddene knyttet til el-sikkerhet og tennkildekontroll.


I perioden 19.-28.9.2017 førte Ptil tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge (Eni) om bord på Goliat FPSO.

På grunnlag av de observasjonene som ble gjort i tilsynet samt i møte med Eni 4. oktober varslet vi Eni om pålegg den 5. oktober, og i overensstemmelse med varselet ble Eni pålagt den 6. oktober å fullføre systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse, og iverksette nødvendige tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig før produksjonsstart.

Petroleumstilsynet har besluttet å gjennomføre en verifikasjon relatert til pålegget om bord på Goliat FPSO før produksjonen gjenopptas på innretningen. Vi har bedt Eni informere oss om når pålegget er etterkommet, og tilrettelegge for at vi kan få gjennomført verifikasjonen.

Etter verifikasjonen vår er gjennomført har vi bedt Eni ta initiativ til et møte for å presentere sine planer for gjenopptagelse av produksjon. Dette møtet skal avholdes før produksjonen gjenopptas på Goliat.

Vi har også bedt Statoil, som rettighetshaver i utvinningstillatelsen for Goliat, om å redegjøre for sin ivaretakelse av påseansvar særskilt rettet mot gjenopptagelse av produksjon på Goliat. Statoil er i samme henvendelse bedt om å delta i møtet som nevnt ovenfor.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77