Gå til hovedinnhold

Livbåtsaken: Varsel om pålegg til 22 operatørselskap og redere

Ptil har besluttet å varsle pålegg mot til sammen 22 operatørselskap og redere om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler og å etablere en tiltaksplan for å utbedre eventuelle mangler.


I et likelydende brev ba Ptil i fjor sommer operatørselskap og redere prioritere arbeidet med å håndtere utfordringene knyttet til bruk av livbåter som evakueringsmidler.

Aktørene ble bedt om utføre vurderingene med bakgrunn i informasjon tilgjengelig gjennom Oljeindustriens Landsforenings livbåtprosjekter, høringen av NORSOK R-002 og Norges Rederiforbunds prosjekt (NSA LSA).

Les mer: Håndtering av ny informasjon vedrørende bruk av livbåter som evakueringsmidler

Ptil har i etterkant av det likelydende brevet hatt møter med enkelte operatører og boreentreprenører. Vi har funnet at det er stor variasjon i aktørenes arbeid med hensyn til å vurdere konsekvensene av resultatene og informasjon som er kommet frem i prosjektene til OLF, NR og NORSOK R-002.

Vurdering
Noen aktører har gjort en vurdering og kartlegging av problemer med sine evakueringsmidler. Disse har vært i kontakt med Ptil og informert om utfordringer som er identifisert og presentert tiltaksplaner for utbedring av mangler.

Basert på det bildet som vi har dannet oss gjennom oppfølging av næringen og behovet for å få iverksatt eventuelle tiltak, har Ptil besluttet å varsle pålegg mot enkelte aktører om å gjennomføre en helhetlig vurdering og å etablere en tiltaksplan for utbedring av mangler.

Kravene i regelverket (aktivitetsforskriften § 68) er at personellet på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til enhver tid og videre at tilgjengelige evakueringsmidler er en sentral forutsetning for å være i tråd med rammeforskriften § 8 om forsvarlig petroleumsvirksomhet.

Varsel
Med bakgrunn i dette, varsler vi følgende pålegg:

”Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, rammeforskriftens § 8 om forsvarlig virksomhet og rammeforskriftens § 17 første ledd om generelle krav til materiale og opplysninger, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges mottaker av dette brevet:

1. Med bakgrunn i informasjon fra prosjektarbeid i OLF og NR samt Norsok R-002, å gjennomføre en dokumentert helhetlig vurdering av mulighetene for evakuering fra egne innretninger målt opp mot regelverkskrav og sett i lys av den informasjon og viten som er kommet frem i de nevnte prosjektene. Frist for å etterkomme pålegget settes til 14.6.2010.

2. Etablere en tidfestet plan med tiltak for utbedring av forhold fremkommet i pkt.1. som ikke er i samsvar med regelverkets krav. Frist for å etterkomme pålegget settes til 14.6.2010. Tiltakene skal sikre at kravene til at personellet på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til enhver tid og under alle forhold blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Ptil skal ha en bekreftelse på at en helhetlig vurdering er gjennomført og at det er etablert en tiltaksplan med nødvendige kompenserende tiltak slik at den ansvarlige er i samsvar med de nevnte regelverkskravene til evakuering før kommende vintersesong.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064