Gå til hovedinnhold

Eni kan gjenoppta produksjonen på Goliat

Etter en samlet vurdering anser Ptil at pålegget som innebar stans av Goliatfeltet, nå er etterkommet. Det betyr at Eni Norge (Eni) kan gjenoppta produksjonen.


Ptil ga i oktober 2017 et pålegg til operatørselskapet Eni som innebar produksjonsstans på Goliatfeltet.

Bakgrunn
Pålegget ble gitt etter et tilsyn rettet mot el-sikkerhet på Goliatfeltet i perioden 19.-28. september 2017. I tilsynet ble det påvist alvorlige brudd på regelverket, og vi varslet derfor Eni om pålegg 5. oktober 2017.  Pålegget ble gitt 6. oktober.

Vi besluttet 10. november å gjennomføre en verifikasjon relatert til pålegget før produksjonen på Goliat kunne gjenopptas. Verifikasjonen ble gjennomført 23.-24. november 2017.

Vi ba samtidig Eni om å ta initiativ til et møte for å presentere sine planer for gjenopptagelse av produksjonen. Statoil ble bedt om å delta i dette møtet for å presentere hvilke tiltak de, som rettighetshaver, har gjort for å ivareta sitt påseansvar, særskilt rettet mot gjenopptagelse av produksjonen på Goliat. Møtet ble avholdt 6. desember 2017.

På bakgrunn av informasjon vi har mottatt fra Eni og Statoil, sammen med vår egen verifikasjon og samlede vurderinger, anser vi at pålegget nå er etterkommet. Det betyr at vi ikke har innvendinger mot at Eni gjenopptar produksjonen på Goliat.

Ansvar
Det er i denne sammenhengen viktig å understreke at Ptils verifikasjon ikke innebærer noen godkjenning av utstyr eller sikkerhetssituasjonen. Eni, sammen med Statoil, er ansvarlig for sikkerheten på Goliat.

Det er et grunnleggende prinsipp i petroleumsregelverket at hvert enkelt selskap har ansvar for sikkerheten i egen virksomhet. Det er den enkelte aktøren som har nødvendig detaljkunnskap, beslutningsmyndighet og ikke minst ressurser til å sørge for at kravene i regelverket ivaretas og etterleves.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95