Gå til hovedinnhold

Bortfall av varslet pålegg til ConocoPhillips

ConocoPhillips fikk 13.4.2012 varsel om pålegg om nedstenging som følge av avvik knyttet til trykkavlastningssystemet på Tor. Etter at selskapet har gitt ny informasjon om kompenserende tiltak, vil det varslede pålegget ikke bli gitt.


Petroleumstilsynet (Ptil) ga ConocoPhillips i brev 13.4.2012 varsel om pålegg om å stanse alle systemer som krever et fungerende trykkavlastingssystem på Tor 2/4 E inntil et trykkavlastingssystem som samsvarer med regelverkets krav er på plass.

ConocoPhillips har etter dette gitt ny informasjon om kompenserende tiltak i tiden fram til trykkavlastningssystemet blir korrigert i henhold til selskapets planer. Basert på denne informasjonen vil ikke det varslede pålegget om nedstenging bli gitt.  

Vi har bedt ConocoPhillips om å holde oss løpende orientert om resultatene av de kompenserende tiltakene som blir iverksatt.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.


Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Brev til ConocoPhillips om bortfall av pålegg
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77