Gå til hovedinnhold

Pålegg til COSL etter dødsulykke på COSLInnovator

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt COSL Drilling Europe AS pålegg etter granskingen av ulykken på COSLInnovator 30. desember 2015, hvor én person omkom da innretningen ble truffet av en bølge.


Ptil gjennomførte i perioden 31.12.15 - 1.4.2016 gransking av ulykken på COSLInnovator 30.12.2015.

Funn
Granskingen påviste to brudd på regelverket:

  • COSLInnovator hadde ikke klaring (air gap) på 1.5 m mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp. Innretningens overbygg var ikke dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster.
  • Opptellingssystemet under mønstring fungerte ikke tilfredsstillende.

Les mer:

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil COSL Drilling Europe AS varsel om pålegg. I overenstemmelse med varselet, gis COSL Drilling Europe nå følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og rammeforskriften § 19 om verifikasjoner pålegger vi COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å verifisere at innretningene COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter hendelsen, er i samsvar med rammeforskriften § 3 jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger (FOR 87/856) § 10, punkt 1.1.3, jf. rapportens kapittel 9.1. Videre pålegges COSL Drilling Europe AS å få disse beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part.

Pålegget skal være etterkommet innen 1.10.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. En plan for arbeidet skal legges frem for Ptil innen 15.6.2016.

Ptil registrerer det som positivt at COSL allerede har igangsatt arbeidet som varselet om pålegg omfatter.

Læring i industriperspektiv
Siden ulykken har Ptil arbeidet med å identifisere lærepunktene fra hendelsen og formidler disse til en samlet næring.  Ptil forventer at alle aktører setter seg inn bakgrunnen for ulykken og sørger for at kunnskapen fra granskingsrapporten tas videre i eget selskap. Det betyr at hvert enkelt selskap må forvisse seg om at krav knyttet til air gap og horisontale bølgekrefter er ivaretatt for egne innretninger. Selskapene er selv ansvarlige for dette.

Ptil arbeider videre med forhold som kan ha betydning for hele bransjen. Dette arbeidet gjennomføres i dialog med Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, designselskaper, redere og operatører.

Sammen med Sjøfartsdirektoratet vurderer Ptil også eventuelle behov for justering av regler og beregningspraksis knyttet til problemstillingene som ulykken har aktualisert.

Ptil vil også vurdere forhold knyttet til air gap og horisontale bølgekrefter i kommende SUT-behandlinger.

Eileen Brundtland, Pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12