Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav U


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Undersøkelsesbrønn
Letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i et prospekt.

Uoppdagede ressurser
Utvinnbare petroleumsmengder som det er anslått kan bli påvist ved videre leting.

UPS
Forkortelse for Uninterruptible Power Supply, en elektrisk innretning som sørger for nødkraft dersom hovedkraftkilden svikter. 

Utblåsning
Med utblåsing menes formasjonsfluid som strømmer ut av brønnen eller mellom formasjonslagene etter at alle definerte tekniske brønnbarrierer eller operasjon av disse har sviktet.

Utvinning
Produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, assistert utvinning, behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum for transport med skip, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning.

Utvinningsbrønn
Fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.

Utvinningsgrad
Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.

Utvinningstillatelse
Tillatelse som gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.