Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav T


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tag
En tag er en merking av utstyr og plasseringen av dette til bruk blant annet i vedlikeholdssystemer.

Teknisk tjenesteyter (TSP - Technical Service Provider)
Enhver fysisk eller juridisk person som yter en teknisk tjeneste, for eksempel et selskap som operatør benytter for blant annet daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for anleggene.

Terminal
Landanlegg som mottar og lagrer råolje og produkter fra oljeproduksjon til havs. Oljen transporteres til terminalen med skip eller gjennom rørledning.

TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)
TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten.

Tie-in
(Å etablere) forbindelse mellom to rørledninger eller rørledningssystemer.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)
TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten.

Trepartssamarbeid
Trepartssamarbeidet er en bærebjelke i sikkerhetsarbeidet i Norge. Partene er selskapene i virksomheten, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. Disse partene deltar blant annet i regelverksutvikling gjennom Regelverksforum og i vurdering av sikkerhetsutviklingen gjennom Sikkerhetsforum.

TSP (Technical Service Provider)
Se teknisk tjenesteyter

Tungløft
I utgangspunkt betegnes løft (offshore) med plattformkranens hovedkrok for tungløft, men begrepet er ikke klart definert. Tungløft på faste og flyttbare innretninger er løfting av laster mellom 20 -100 tonn. Disse løfteoperasjonene er ofte ikke å betrakte som standard løfteoperasjoner og krever spesiell planlegging og analyse av risiko.
For løfting med kranfartøy vil laster over 100 tonn normalt betraktes som tungløft. For flytekraner med ekstra stor løftekapasitet regnes først løft på over 3000 tonn som tungløft.

Tørrgass
Gass som hovedsakelig består av metan. Kalles også salgsgass.