Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav S


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Samsvarsuttalelse (SUT)
SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.
Les mer om SUT

Samtykke
Vedtak som uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Operatøren må innhente myndighetenes samtykke ved viktige milepæler, for å kunne videreføre sin virksomhet.
Om samtykkeordningen

SAP (Systems Applications and Products in Data Processing)
SAP er en modulbasert programvarepakke som inneholder følgende hovedfunksjoner: Regnskap og økonomi, salg og distribusjon, innkjøp og lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon og personalbehandling. Programvarene er tilpasset alle foretaksstørrelser, men har tradisjonelt sett slått gjennom hos store bedrifter, eller bedrifter med komplisert forretningslogikk.

SAR
Forkortelse for Search And Rescue - Redningstjeneste. Ofte i sammenhenger som f eks SAR-helikopter, et helikopter som er særskilt lokalisert og utstyrt for søk og redning.

Seismiske (geofysiske) undersøkelser
Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av formasjoner i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.

Sideboring
Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål

Signifikans
Eg.: statistisk signikans, er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at endringer i en variabel størrelse ikke skyldes tilfeldigheter, men uttrykker en faktisk utvikling

Sikkerhetsforum
Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Skråboring
Boring (av letebrønn) der brønnbanen ikke er planlagt boret vertikalt.

S-legging
Ved denne leggemetoden sveises rørlengder til hverandre ombord på leggefartøyet i en kontinuerlig prosess. Sveisingen skjer i horisontalplanet. Det var den første vanlige brukte leggemetoden offshore og er fortsatt ledende. Fordeler er at den kan benyttes både på grunt og dypt vann og det er en rask og effektiv leggemetode.

Sm³
Standard kubikkmeter ved referansetilstand 15 °C og 1,01325 bar. Se også Nm³.

Sosial dumping
Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

SSIV (Sub Sea Isolation Valve)
Ventil på havbunnen (se illustrasjon) som reduserer varigheten og konsekvensene av en stigerørlekkasje.

SSIV (kilde: Aker Kværner)


Stigerør
Rør som transporterer væske eller gass fra rørledninger, brønner og havbunnsinnretninger opp til en overflateinnretning.

Storulykke
En akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.

SUT
Se Samsvarsuttalelse

Systemrevisjon
Systematisk gransking av styrings- og kontrollsystem, gjennomgang av kvalitetssystemet eller deler av det, for å vurdere hvordan systemet følges.