Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav R


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Raffinering (av råolje)
Destillasjonsprosess der komponentene med forskjellige kokepunkt skilles fra hverandre. Oljen går ved oppvarming over til gass som fortettes igjen ved forskjellige temperaturer til blant annet bensin, parafin, diesel, fyringsoljer, koks eller svovel.

Reserver
Gjenværende, utvinnbare, salgbare petroleumsmengder som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndigheten har gitt tillatelse til å utvinne.

Reservetilvekst
Enhver økning i reservene på et definert felt, enten det dreier seg om økt utvinning fra samme forekomst eller ved å øke reservene ved å bygge ut nye funn og knytte disse til feltet.

Reservoar
Ansamling av olje eller gass i en porøs bergart.

Rettighetshaver
Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltager.

Rikgass
Blanding av våt og tørr gass (metan, etan, propan, butan med flere.)

Ringrom
Det ringformede rommet mellom de ulike foringsrørene som beskytter en petroleumsbrønn fra berggrunnen, mellom foringsrør og produksjonsrør og mellom borestrengen og foringsrør. 

RNNP
Forkortelse for "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet".
Lenke til mer info.

Risiko
Risiko er konsekvensene av virksomheten, med tilhørende usikkerhet. En "konsekvens av virksomheten" kan være en tilstand, en initierende hendelse, en aksjon, en slutthendelse og så videre. Usikkerheten kan omhandle hva som kan skje, hvor ofte, hvor godt barrierene vil yte, og hvilke skader på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier konsekvensene kan gi.

Rørspenn
se frie rørspenn.

Råolje
Oljen som produseres fra et reservoar, etter at assosiert gass er fjernet ved separasjon. Et fossilt brensel som ble dannet av plante- og dyrematerialer for flere millioner år siden. Den består av organiske forbindelser bygd opp av hydrogen- og karbonatomer og betegnes derfor ofte som hydrokarbon. Oljen inneholder også små mengder oksygen, nitrogen og svovel.