Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav P


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

PAD
Plan for anlegg og drift. Planen beskriver bygging, plassering, drift og bruk av innretninger, herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.

Parafin
Middels lett olje som er drivstoff blant annet for lamper og ovner. Kravene til renhet er lavere enn for kerosen.

Petroleum
Samlebetegnelse for hydrokarboner. Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.

Petroleumsforekomst
Ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergartstyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleumen som omfattes, overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.

Petroleumsloven
Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

Petroleumsregisteret
Register over alle utvinningstillatelser og tillatelser til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum, jf. petroleumsloven § 6-1.

Petroleumstilsynet (Ptil)
Ptil er en faglig uavhengig etat som skal iverksette politiske vedtak og prioriteringer vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten og på vegne av samfunnet følge opp at partene arbeider målrettet for å møte Stortingets ambisjon om at virksomheten skal være verdensledende på HMS-området.

Petroleumsvirksomhet
All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.

Pilothull
Pilothull bores for å undersøke egenskapene i en formasjon, vanligvis for å undersøke mulig forekomst av grunn gass i forbindelse med leteboring eller produksjonsboring fra nye brønnrammer. Pilothullet bores da før utblåsningssikringen (BOP) blir montert på brønnen. En annen hensikt kan være å undersøke ukjente formasjoner som er mulige reservoarer. Et pilothull bores med liten diameter. Det gjør det lettere å håndtere en hurtig trykkoppbygging dersom det treffes på olje eller gass under boringen.

Plattform
Installasjon som brukes til produksjon av olje eller gass, letevirksomhet og lagring. Oljevirksomhet til havs drives fra bunnfaste så vel som fra flytende plattformer.
I regelverksammenheng betegnes en plattform som innretning.

Plugging (av en brønn)
Sikring av en brønn ved innstallering av brønnbarrierer. Brønnbarrierene kan bestå av sementplugger, mekanisk plugger eller en kombinasjon av disse. Vi skiller mellom midlertidig plugging, hvor en planlegger tilbakekobling på brønnen og permanent plugging, hvor en forlater brønnen permanent.

Prekvalifisering
Alle selskaper som ønsker å drive petroleumsverksomhet på norsk sokkel må være kvalifisert som rettighetshaver eller operatør. Norske myndigheter tilbyr derfor selskapene en såkalt prekvalifisering for å vurdere om de oppfyller kravene. Prekvalifisering gir forutsigbarhet både for selskapene og for myndighetene med hensyn til selskapenes egnethet i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser. Les mer om prekvalifisering.

Produksjonsavgift
Avgift til staten beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert petroleum på produksjonsstedets avskipningspunkt.

Produksjonsbrønn
Utvinningsbrønn som benyttes til produksjon eller til injeksjon.

Production license (PL)
Engelsk uttrykk for "utvinningstillatelse". Næringen bruker uttrykket ofte også i dokumenter med norsk tekst.

Propan
Hydrokarbon som finnes i små mengder i naturgass. Gassen blir flytende ved - 42 oC. Propan brukes blant annet som energikilde for gassdrevne biler, ovner og komfyrer.

Propen
Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av propan.

Prospekt
Mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.

PSA Award
Se HMS-prisen.

PUD
Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.

Pålegg
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket.
.

Påseplikt, operatørens
Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.