Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav O


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Observasjonsbrønn
Utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.

Olje
Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter.

Oljeekvivalent (o.e.)
Måleenhet som uttrykker den energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene eller til salgsverdiene, slik at alt kan sammenlignes med olje. En angivelse som brukes når olje, gass og NGL skal summeres.

Oljefelt
Felt som inneholder hovedsakelig tyngre hydrokarboner. Et oljefelt har ofte en gasskappe liggende over oljen. Oljen kan også inneholde lette hydrokarboner, også kalt assosiert gass.

Operatørselskap (operatør)
Selskap som har rett til å lete etter olje og gass i en blokk og bygge ut et felt for produksjon ved et kommersielt funn. Operatøren opptrer gjerne på vegne av et partnerskap av selskaper.

Oppgitt brønn
Brønn som ble permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.

Opprinnelig utvinnbare petroleumsmengder
Totale, salgbare petroleumsmengder, fra produksjonsstart til produksjonen avsluttes, basert på det gjeldende anslaget av tilstedeværende mengder og utvinningsgrad.

Oppstrømsaktivitet
Aktivitet som foregår før råolje forlater eksportterminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegg, for eksempel leting etter olje og gass og produksjon fra felt.

Overflateorientert dykking
Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Overlevelsestilstand
Å gå I en overlevelsestilstand for en flyttbar innretning er å redusere dypgangen for å minske muligheten for bølgeslag opp under dekk.

Overbroing
Overbroing (eng.: override) betyr å koble ut et signal fra sikringssystemet slik at den aktuelle aksjonen ikke blir iverksatt. Det kan være nødvendig å foreta overbroing f eks i forbindelse med testing eller vedlikehold for å forhindre uønsket nedstengning eller lignende.