Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav N


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nafta
Se kerosen.

Natural gas liquids (NGL)
Våtgass som består av tre ulike gasser: Etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk. Se også: Våtgass.

Naturdatainnsamling
Regelverket krever at utvalgte aktører på norsk sokkel gjennomfører naturdatainnsamling. Det måles og rapporteres for eksempel lufttrykk, vind, lufttemperatur og -fuktighet, sjøtemperatur, bølgehøyde.
Kvaliteten på innsamlingen er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og for samfunnet for øvrig som underlag til Meteorologisk Institutt sin nasjonale værdatabase.

Naturgass
Blanding av gassformige hydrokarboner som finnes i berggrunnen, vanligvis 60-95 prosent metan.

Nedstrømsaktivitet
Aktivitet som foregår etter at olje og gass forlater eksportterminalen og fram til den når forbrukeren. Transport, raffinering, oljesalg og markedsføring er eksempler på nedstrømsaktiviteter.

Nm³
Normal kubikkmeter ved referansetilstand 0 °C og 1,01325 bar.

Nullutslipp
Krav at miljøfarlige stoffer eller andre stoffer ikke skal slippes ut dersom utslippene kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld 25 (2002-2003).