Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav K


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kaldventilering
Kontrollert utslipp av gass.

Karbondioksid (CO2)
Fargeløs drivhusgass som ikke er brennbar.

Kerosen (kerosin)
Middels lett olje, renere enn parafin.

Key Performance Indicators (KPI)
Måleindikatorer som organisasjoner bruker for å vurdere og forbedre egne prosesser.

Kick
Se brønnspark.

Kjerneprøve
Prøve tatt fra en bergartsformasjon ved kjerneboring eller ved bruk av sideveggsplugger.

Komplekse brønner
Instrumenterte brønner, horisontale brønner, langtrekkende brønner.

Kondensat
Blanding av de tyngre delene i naturgassen. Flytende ved atmosfærisk trykk.

Konsesjonsbelagt område
Område som er tildelt i en utvinningstillatelse. Det kan bare drives leteboring og utvinning i et område som omfattes av en utvinningstillatelse.

Konsesjonsrunde
Tildeling av blokker på norsk sokkel i regi av statlige myndigheter. Se også tildelinger.

Kontinentalsokkelen
Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat.

Krysstrening
Krysstrening mellom ulike fag og stillingskategorier blir gjennomført for å oppnå flerfaglighet slik at personell opplæres til å utføre oppgaver i tillegg til eget fagfelt, også på tvers av selskapene.