Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav I


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Inertgass
Intertgass er en dekkgass som brukes når man ønsker at en spesiell kjemisk reaksjon ikke skal skje. For eksempel kan nitrogen brukes til å etterfylle tanker som tømmes for brennbar væske, for å hindre at luft trenger inn og danner eksplosive blandinger.

Inhalasjonsskade
Oppstår gjennom innånding av røyk (vanligvis brannrøyk), som fører til betennelsesforandringer i lungene med etterfølgende lungesvikt.

(Etter Folke Sjöberg og Leif Östrup. Brännskador. Liber, Stockholm, 2002)

Injeksjonsbrønn
Brønn hvor gass eller vann injiseres for å gi trykkstøtte i et reservoar. Ved å injisere gass eller vann under olje- og gasslag, holdes trykket i reservoaret ved like.

Innretning
Flytende eller flyttbar installasjon - eller et skip - som utfører petroleumsvirksomhet. Se også fast innretning, flyttbar innretning, plattform).

Integrert innretning
En innretning som ivaretar flere hovedfunksjoner, som boring, prosessering og innkvartering.