Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav H


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Haleproduksjon
Produksjon i sluttfasen av produksjonsperioden, før opprettholdelse av aktiviteten blir økonomisk ulønnsom.

Havbunnsinnretninger
Havbunnsinnretninger består av utstyr som ventiltrær, bunnrammer og rørledninger. Dette installeres på havbunnen for å produsere hydrokarboner. Via rørledninger knyttes flere brønner til manifolder. Brønnstrømmen ledes deretter til et prosessanlegg til havs eller på land.

HAZOP (Hazard and Operability Studies)
HAZOP er en systematisk metode for å undersøke hvordan avvik fra konstruksjonbetingelsene for et system kan oppstå, og hvorvidt disse avvikene kan medføre økt risiko.

HFIS (Helicopter Flight Information Service):
Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste som ytes på et helikopterdekk samt til luftfartøy innenfor enhetens ansvarsområde.

High Reliability Organization (HRO)
Organisasjon eller selskap med en spesielt godt utviklet sikkerhetskultur som gir færre uønskede hendelser enn hva andre selskaper normalt har.

HMS
Forkortelse for "Helse, miljø og sikkerhet".

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
HVAC blir ofte omtalt som klimakontroll eller lignende. Begrepet HVAC blir på norsk brukt for system som styrer inneklimaet i store bygg. HVAC er basert på grunnleggende prinsipp om termodynamikk, fluidmekanikk og varmeoverføring. I anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har man vanligvis et lite overtrykk i alle bygg, for å hindre at eksplosjonsfarlige gasser trenger inn gjennom dører e.l. Etablering av overtrykk er da en av oppgåvene til HVAC-anlegget.

Hydrogenindusert sprekking  (hydrogen induced stress corrosion, HISC)
En rask korrosjon og oppsprekkingsmekanisme hvor hydrogenioner vandrer inn til hulrom/feil i stålets atomstruktur og bygger opp store indre spenninger. Disse indre spenninger kommer i tillegg til spenninger fra andre laster på en konstruksjon eller rørledning. Mekanismen virker også samtidig med og kommer i tillegg til de andre vanlige korrosjonsmekanismer. Flere ståltyper kan være utsatt for slik oppsprekking og særlig utsatt kan høyfaste stål være. Hydrogen i stål kan en for eksempel få ved mangelfull forbehandling, sveising eller fra katodisk beskyttelse med for høyt negativt potensial.

Hydrokarboner
Stoffer sammensatt av grunnstoffene hydrogen (H) og karbon (C).

Hydrokarbonlekkasje
Hydrokarbonlekkasjer kan deles i tre kategorier: Gasslekkasje, væskelekkasje eller flerfaselekkasje (olje/gass). Gasslekkasjene har størst potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky.