Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav F


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fakkelsystemet
Fakkelsystemet skal være et sikkert arrangement for oppsamling av hydrokarbongass og -væske fra trykkavlastningsscenarioer og trykkavblødning/ventilering av utstyr. Gass og/eller væske føres gjennom fakkelrør til fakkeldunken. I fakkeldunken separeres væske og gass. Gassen ledes til fakkelen og brennes. Væsken pumpes fra fakkeldunken og tilbake til prosessen.

Fakling
Kontrollert avbrenning av gass som slippes ut av operative eller sikkerhetsmessige grunner.

FAR-verdi
FAR (Fatal Accident Rate). Antall omkomne personer per 100.000.000 timer eksponering.

Fast innretning
Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet. Se også innretning.

Fat
Måleenhet for råolje og oljeprodukter. Ett fat olje = 159 liter, eller 0,159 kubikkmeter. På engelsk brukes forkortelsen bbl (barrel) om fat. Oljeproduksjon oppgis ofte i antall fat per dag (barrels per day, BPD)

Felt
Ett eller flere funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene enten har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for.

Flerfase
Hydrokarboner forekommer normalt i to faser; flytende eller gassform. I forbindelse med rørledningstransport av brønnstrøm brukes ofte begrepet flerfase, fordi det som regel også finnes vann i denne blandingen.

Flergreinsbrønn
Brønn som bores for å produsere og/eller injisere fra flere brønnbaner samtidig.

Flyttbar innretning
Innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkl klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, se også innretning.

FMEA (Feilmodi/feileffekt-analyse)
FMEA er et analyseverktøy som ofte blir brukt tidlig i utformingen av en produksjonslinje. Ved bruk av FMEA kan man identifisere potensielle fremtidlige feil på et produkt eller tjeneste, for deretter å finne omfang og konsekvensene av feilen.

Forekomst
Ansamling av hydrokarboner i en geologisk enhet. Ansamlingen er avgrenset av bergarter, kontaktflate mellom petroleum og vann eller en kombinasjon av disse.

Foringsrørboring
Boremetode som bruker standard foringsrør som arbeidsstreng til planlagt brønndyp, hvor det etterlates og sementeres som foring. Borekroner og annet verktøy som trengs til boreoperasjonen, transporteres opp og ned i foringsrøret ved hjelp av kabeloperasjoner. Metoden kan ha sikkerhetsmessige fordeler sammenlignet med konvensjonell boring og gi raskere boring.

Forlenget levetid
Dersom rettighetshaverne ønsker å operere en innretning lengre enn det som er lagt til grunn i PUD, må det søkes om samtykke til bruk ut over opprinnelig planlagt levetid.

Forventet levetid
Forventet levetid er den tiden en innretning antas å være i operasjon. Den kan være kortere, men i enkelte tilfeller også lengre enn designlevetiden.

FPDSO
Se FPSO. En FPDSO er i tillegg utstyrt med en boremodul.

FPSO
En FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) er en flytende enhet som brukes for å prosessere og lagre petroleum under produksjon på et oljefelt. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.

FSO
Forkortelse for Floating Storage and Offloading; en flytende enhet som er permanent plassert ved et prosessanlegg for å lage produsert olje. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.

Frie rørspenn
Med frie rørspenn menes områder hvor rørledningene ikke berører sjøbunnen, og hvor belastninger på røret kan bli ekstra store fordi rørspennene begynner å svinge som følge av havstrømmer som virker på røret.

Fritt-fall-livbåt
Stuplivbåt, livbåt som settes ut ved at den slippes i fritt fall. Båten er helt overbygd, med små luker, og henger på faste innretninger ca 30 meter over havflaten i 45° vinkel. Båten er tungt bygd og har skarp baug slik at den ikke stopper for brått, men dukker under og fortsetter vekk fra innretningen.

Funn
Petroleumsforekomst, eller flere petroleumsforekomster samlet som er oppdaget i samme brønn, og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn. Se også felt.