Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav B


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Barriere
Tiltak som har til hensikt og funksjon enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Funksjonen til disse barrierene ivaretas av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer enkeltvis eller samlet.

Barrels (bbl)
Måleenhet blant annet for olje, mest brukt i USA og Canada. En barrel (norsk: fat) tilsvarer ca 159 liter. I de fleste andre land måles oljeproduksjon og reserver i kubikkmeter (m3). Markedsprisen for olje oppgis imidlertid i de fleste land som regel per fat. 

BAT - "Best Available Technology"
Prinsippet innebærer at den ansvarlige for virksomheten i planlegging og drift skal legge til grunn den teknologien og de metodene som i en helhetlig vurdering gir de beste og mest effektive resultatene.

Bemannede undervannsoperasjoner (BUO)
Samlebegrep for alle typer dykkeaktiviteter.

Bensin
Destillat av olje. I naturen forekommer bensin som kondensat.

Benzen
Hydrokarbonforbindelse som finnes naturlig i råolje og er en viktig råvare for kjemisk industri.

Beredskap
Omfatter tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som planlegges iverksatt under ledelse av beredskapsorganisasjonen ved inntrådte fare eller ulykkessituasjoner for å beskytte mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Betingede ressurser
Utvinnbare petroleumsmengder som er påvist, men som det ennå ikke er tatt beslutning om og gitt tillatelse til å utvinne.

Bitumen
Tyktflytende olje som blant annet brukes til vei- og takdekke.

Blokk
Geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet.

Blow-out
Se utblåsning.

Borekaks (eng. cuttings):
Utboret knust steinmasse (sedimentmasse) som fjernes fra borehullet etterhvert som brønnen bores. Borekaksen transporteres ut av borehullet med borevæsken (boreslammet). Se også "boreslam".

Borekrone
Skjæreverktøy som sitter på enden av borestrengen. Borekronen har roterende tenner som spiser seg gjennom undergrunnen under boring.

Boreprogram
Beskrivelse som inneholder brønn- og brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.

Borerigg
Boretårn, nødvendig maskineri og tilleggsutstyr som brukes ved boring etter olje eller gass på land eller fra en boreinnretning til havs.

Boreslam
Væske som brukes til å smøre og kjøle borekronen, forhindre at veggene i brønnen kollapser, holde strømmen av olje eller gass under kontroll og transportere grunnmassene til overflaten. Væsken som brukes, er en blanding av vann eller olje, leire og kjemikalier.

Borestreng
Stålrør mellom borekronen og drivenheten på boreinnretningen. Strengen består av rørlengder som er skrudd sammen. Hver lengde er vanligvis rundt 10 meter. Røret roterer og er også ledningsrør for boreslammet som tilføres under boreoperasjonen.

Boretårn
(Stål)tårnet som borestrengen er festet til under boreoperasjoner, også kalt derrick.

Brannmonitor
En vannkanon til brannslukningsformål. Slukningsmediet kan være vann eller skum. 

Brønn
Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.

Brønnbane
Brønnens beliggenhet fra et endepunkt til brønnhodet. En brønnbane kan bestå av ett eller flere brønnspor.

Brønnhode
Utstyret (uttak, ventiler etc.) som er festet på toppen av en brønn som sikring mot utblåsning.

Brønnintegritet
En tilstand gitt ved stengsler og barrierer i brønnen, som stålforinger og væske, som skal hindre utstrømming eller utblåsning.

Brønnintervensjon
Å føre utstyr inn i brønner for å overvåke, kontrollere, vedlikeholde eller optimalisere produksjon eller injeksjon. Intervensjonen kan gjøres enten ved å bruke ordinær borerigg eller ved bruk av snubbing, kveilerør (coiled tubing) eller kabeloperasjoner (wireline).

Brønnintervensjon, lett
Lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.
Lenke: Informasjon om lett brønnintervensjon

Brønnkomplettering
Installering av nedihullsutstyr i en brønn etter at den er boret for å klargjøre brønnen for en sikker, effektiv og optimalisert produksjon og/eller injeksjon.

Brønnkontrollhendelse, brønnspark
Med brønnkontrollhendelse menes innstrømning av formasjonsvæske i brønnen, hvor en får trykkoppbygging ved stengt BOP, etter positiv strømningssjekk. Drepemetode er bestemt og iverksatt.

Brønnkonvertering
Endring av bruksformål for en brønn, for eksempel fra produksjon til injeksjon.

Brønnramme (eng.: template)
En brønnramme er en bærende stålstruktur som står på havbunnen og blir benyttet som fundament for foringsrør, brønnhode, ventiltre, manifold, choke etc. for havbunnsbrønner (subsea). Brønnrammen har beskyttelsesstruktur mot eventuelt tråling og fallende gjenstander. En brønnramme kan være laget for en eller flere brønner (brønnslisser).

Brønnspark
Med brønnspark menes innstrømning av formasjonsfluid i brønnen, hvor en får trykkoppbygging ved stengt BOP, etter positiv strømningssjekk.

Brønnspor
Den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.

Bunkersolje
Diesel eller brenselolje som er drivstoff for skip.

BUO
Se "Bemannede undervannsoperasjoner".