Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav A


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Akseptkriterier
Akseptkriterier uttrykker en øvre grense for hva selskapet vurderer å være et akseptabelt risikonivå for visse kategorier av ulykkeshendelser. Krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen utgjør en viktig ramme for denne øvre grensen, og det er dermed ikke adgang til å sette til side spesifikke krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen med henvisning til beregnet risiko. For all risiko som er høyere enn akseptabelt nivå, skal det iverksettes tiltak for å bringe sikkerheten innenfor akseptkriteriene.

ALARP
ALARP er en forkortelse av "As Low As Reasonably Practicable", og innebærer at risiko reduseres så langt praktisk gjennomførbart. Se også "Akseptkriterier". 

American Petroleum Institute (API)
USA's største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien. API utvikler og fastsetter tekniske standarder. På enkelte områder finnes henvisninger til noen av disse standardene i veiledninger knyttet til vårt regelverk.

Annulus
Se Ringrom

Arealavgift

Årlig avgift som rettighetshaverne på norsk sokkel betaler til staten for hver kvadratkilometer av området som omfattes av en utvinningstillatelse.

Assosiert gass
Naturgass som er oppløst i olje, eller som ligger som en kappe over oljen i et oljefelt.

Avgrensningsbrønn
En letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og omfang av et petroleumsfunn.

Avlastningsbrønn
Brønn som blir boret for å avskjære en brønn hvor det har inntruffet en utblåsning. Når avlastningsbrønnen er boret inn i problembrønnen kan tung borevæske pumpes inn for å stanse brønnstrømmen.

Avslutningsplan
Rettighetshaver skal legge frem en avslutningsplan for myndighetene før en tillatelse etter petroleumsloven § 3-3 eller § 4-3 utløper eller oppgis, eller bruken av en innretning endelig opphører. Planen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av produksjon og disponering av innretninger.

Avvik
Manglende oppfyllelse av (regelverks)krav.