Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten

Denne ordlisten forklarer ord og uttrykk ut fra den anvendelsen de har i petroleums-virksomheten. I vanlig språkbruk og i andre sammenhenger kan begrepene ha andre betydninger.

Ordlisten tar sikte på å forklare begrepene på en forenklet måte. Forklaringene samsvarer dermed ikke alltid fullt ut med definisjoner i regelverket. 

Listen omfatter hovedsakelig norske ord og uttrykk. Enkelte engelske begreper som det er vanlig å bruke også i norske tekster, er likevel tatt med.

Vi ønsker dine innspill og kommentarer til vår ordliste. Savner du noe? Har du forslag til endringer?

Send en e-post til postboks@ptil.no

Oppdatert 24.4.2015

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Akseptkriterier
Akseptkriterier uttrykker en øvre grense for hva selskapet vurderer å være et akseptabelt risikonivå for visse kategorier av ulykkeshendelser. Krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen utgjør en viktig ramme for denne øvre grensen, og det er dermed ikke adgang til å sette til side spesifikke krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen med henvisning til beregnet risiko. For all risiko som er høyere enn akseptabelt nivå, skal det iverksettes tiltak for å bringe sikkerheten innenfor akseptkriteriene.

ALARP
ALARP er en forkortelse av "As Low As Reasonably Practicable", og innebærer at risiko reduseres så langt praktisk gjennomførbart. Se også "Akseptkriterier". 

American Petroleum Institute (API)
USA's største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien. API utvikler og fastsetter tekniske standarder. På enkelte områder finnes henvisninger til noen av disse standardene i veiledninger knyttet til vårt regelverk.

Annulus
Se Ringrom

Arealavgift
Årlig avgift som rettighetshaverne på norsk sokkel betaler til staten for hver kvadratkilometer av området som omfattes av en utvinningstillatelse.

Assosiert gass
Naturgass som er oppløst i olje, eller som ligger som en kappe over oljen i et oljefelt.

Avgrensningsbrønn
En letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og omfang av et petroleumsfunn.

Avlastningsbrønn
Brønn som blir boret for å avskjære en brønn hvor det har inntruffet en utblåsning. Når avlastningsbrønnen er boret inn i problembrønnen kan tung borevæske pumpes inn for å stanse brønnstrømmen.

Avslutningsplan
Rettighetshaver skal legge frem en avslutningsplan for myndighetene før en tillatelse etter petroleumsloven § 3-3 eller § 4-3 utløper eller oppgis, eller bruken av en innretning endelig opphører. Planen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av produksjon og disponering av innretninger.

Avvik
Manglende oppfyllelse av (regelverks)krav.

Barriere
Tiltak som har til hensikt og funksjon enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Funksjonen til disse barrierene ivaretas av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer enkeltvis eller samlet.

Barrels (bbl)
Måleenhet blant annet for olje, mest brukt i USA og Canada. En barrel (norsk: fat) tilsvarer ca 159 liter. I de fleste andre land måles oljeproduksjon og reserver i kubikkmeter (m3). Markedsprisen for olje oppgis imidlertid i de fleste land som regel per fat. 

BAT - "Best Available Technology"
Et prinsipp som innebærer den ansvarlige for virksomheten i planlegging og drift legger til grunn den teknologien og de metodene som i en helhetlig vurdering gir de beste og mest effektive resultatene.

Bemannede undervannsoperasjoner (BUO)
Samlebegrep for alle typer dykkeaktiviteter.

Bensin
Destillat av olje. I naturen forekommer bensin som kondensat.

Benzen
Hydrokarbonforbindelse som finnes naturlig i råolje og er en viktig råvare for kjemisk industri.

Beredskap
Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner.

Betingede ressurser
Utvinnbare petroleumsmengder som er påvist, men som det ennå ikke er tatt beslutning om og gitt tillatelse til å utvinne.

Bitumen
Tyktflytende olje som blant annet brukes til vei- og takdekke.

Blokk
Geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet.

Blow-out
Se utblåsning.

Borekaks (eng.: cuttings)
Utboret knust steinmasse (sedimentmasse) som fjernes fra borehullet etterhvert som brønnen bores. Borekaksen transporteres ut av borehullet med borevæsken (boreslammet). Se også "boreslam".

Borekrone
Skjæreverktøy som sitter på enden av borestrengen. Borekronen har roterende tenner som spiser seg gjennom undergrunnen under boring.

Boreprogram
Beskrivelse som inneholder brønn- og brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.

Borerigg
Boretårn, nødvendig maskineri og tilleggsutstyr som brukes ved boring etter olje eller gass på land eller fra en boreinnretning til havs.

Boreslam
Væske som brukes til å smøre og kjøle borekronen, forhindre at veggene i brønnen kollapser, holde strømmen av olje eller gass under kontroll og transportere grunnmassene til overflaten. Væsken som brukes, er en blanding av vann eller olje, leire og kjemikalier.

Borestreng
Stålrør mellom borekronen og drivenheten på boreinnretningen. Strengen består av rørlengder som er skrudd sammen. Hver lengde er vanligvis rundt 10 meter. Røret roterer og er også ledningsrør for boreslammet som tilføres under boreoperasjonen.

Boretårn
(Stål)tårnet som borestrengen er festet til under boreoperasjoner, også kalt derrick.

Brannmonitor
En vannkanon til brannslukningsformål. Slukningsmediet kan være vann eller skum. 

Brønn
Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.

Brønnbane
Brønnens beliggenhet fra et endepunkt til brønnhodet. En brønnbane kan bestå av ett eller flere brønnspor.

Brønnhode
Utstyret (uttak, ventiler etc.) som er festet på toppen av en brønn som sikring mot utblåsning.

Brønnintegritet
En tilstand gitt ved stengsler og barrierer i brønnen, som stålforinger og væske, som skal hindre utstrømming eller utblåsning.

Brønnintervensjon
Å føre utstyr inn i brønner for å overvåke, kontrollere, vedlikeholde eller optimalisere produksjon eller injeksjon. Intervensjonen kan gjøres enten ved å bruke ordinær borerigg eller ved bruk av snubbing, kveilerør (coiled tubing) eller kabeloperasjoner (wireline).

Brønnintervensjon, lett
Lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.
Mer informasjon om lett brønnintervensjon

Brønnkomplettering
Installering av nedihullsutstyr i en brønn etter at den er boret for å klargjøre brønnen for en sikker, effektiv og optimalisert produksjon og/eller injeksjon.

Brønnkontrollhendelse, brønnspark
Med brønnkontrollhendelse menes innstrømning av formasjonsvæske i brønnen, hvor en får trykkoppbygging ved stengt BOP, etter positiv strømningssjekk. Drepemetode er bestemt og iverksatt.

Brønnkonvertering
Endring av bruksformål for en brønn, for eksempel fra produksjon til injeksjon.

Brønnramme (eng.: template)
En brønnramme er en bærende stålstruktur som står på havbunnen og blir benyttet som fundament for foringsrør, brønnhode, ventiltre, manifold, choke etc. for havbunnsbrønner (subsea). Brønnrammen har beskyttelsesstruktur mot eventuelt tråling og fallende gjenstander. En brønnramme kan være laget for en eller flere brønner (brønnslisser).

Brønnspark
Med brønnspark menes innstrømning av formasjonsfluid i brønnen, hvor en får trykkoppbygging ved stengt BOP, etter positiv strømningssjekk.

Brønnspor
Den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.

Bunkersolje
Diesel eller brenselolje som er drivstoff for skip.

BUO
Forkortelse for "Bemannede undervannsoperasjoner".

Cantilever
Engelsk for frittbærende utligger. I boresammenheng ofte brukt om en borerigg på en flyttbar boreinnretning som kan skyves inn over en nærliggende bunnfast innretning, slik at bore- og brønnoperasjoner kan gjennomføres fra den faste innretningen uten at denne er utstyrt med egen borerigg.

Catwalk
Området på boredekk der rørene trekkes inn før de løftes horisontalt opp i boretårnet.

CE-merking (Communauté Européenne)
Merking av energibrukende apparater. CE-merking indikerer at et produkt er i overensstemmelse med alle relevante EU-direktiver som var obligatoriske på merketidspunktet og som gjelder for det aktuelle produktet.

Choke valve
Ventil (strupeventil) som minsker/regulerer tilførsel av luft, gass, væske.

Compressed Natural Gas (CNG)
Internasjonal betegnelse for naturgass under trykk i tanker.

CO2
Se karbondioksid.

CO2-avgift
Avgift som betales for brenning av petroleum og utslipp av naturgass på innretninger som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum, jf. CO2-avgiftsloven.

Degradering (av brønnbarrierer)
Forringelse/svekkelse av brønnbarrierer.

Derrick
Se boretårn

Designlevetid
Den tiden en innretning er konstruert for å vare med hensyn til utmatting, korrosjon og lignende.

Diesel
Drivstoff som er raffinert av råolje, kondensat eller gass.

Disponering
Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Dobbeljointing
Rørlengdene som brukes ved legging av transportrørledninger til havs er normalt ca 12 meter lange. Ved å sveise sammen to lengder på land, spares en sveis om bord på legge fartøyet. Dette kalles dobbeljointing. I noen tilfelle kan opptil seks rørlengder forhåndssveises på denne måten. Dette krever at rørleggingsfartøyet er dimensjonert for dette.

Driftsfase
Driftsfasen er selve produksjonsperioden, og altså den tiden et felt, en produksjonsinnretning, tilknyttede rørledninger og infrastruktur blir brukt til å produsere olje og gass.

Dykking

Dynamisk posisjonering (DP)
DP er en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare flyttbare innretninger i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. Dynamisk Posisjonering krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon. Datamaskinen sender så kommandosignaler til fartøyets propeller og ror.

E-drift
Driftsform der en gjør nytte av de mulighetene ny og forbedret informasjonsteknologi gir gjennom å utnytte tilnærmet sanntidsdata til å fatte bedre og raskere beslutninger.

Etan
Fargeløs gass uten lukt, som blir flytende under trykk eller ved nedkjøling. Etan finnes i naturgass og brukes i petrokjemisk industri.

Eten (etylen)
Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av etan.

Ex-utstyr
Elektriske komponenter som på forskjellige måter er konstruert slik at brennbar gass som befinner seg der utstyret er plassert, ikke kan bli antent.

EXWW-prosedyre (Extreme Weather Warning)
Beredskapsprosedyre for værforhold som krever nedbemanning av innretninger som ikke har tilstrekkelig luftgap mellom undersiden av plattform og sjø.

Fakkelsystemet
Fakkelsystemet skal være et sikkert arrangement for oppsamling av hydrokarbongass og -væske fra trykkavlastningsscenarioer og trykkavblødning/ventilering av utstyr. Gass og/eller væske føres gjennom fakkelrør til fakkeldunken. I fakkeldunken separeres væske og gass. Gassen ledes til fakkelen og brennes. Væsken pumpes fra fakkeldunken og tilbake til prosessen.

Fakling
Kontrollert avbrenning av gass som slippes ut av operative eller sikkerhetsmessige grunner.

FAR-verdi
FAR (Fatal Accident Rate). Antall omkomne personer per 100.000.000 timer eksponering.

Fast innretning
Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet. Se også innretning.

Fat
Måleenhet for råolje og oljeprodukter. Ett fat olje = 159 liter, eller 0,159 kubikkmeter. På engelsk brukes forkortelsen bbl (barrel) om fat. Oljeproduksjon oppgis ofte i antall fat per dag (barrels per day, BPD)

Felt
Ett eller flere funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene enten har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for.

Flerfase
Hydrokarboner forekommer normalt i to faser; flytende eller gassform. I forbindelse med rørledningstransport av brønnstrøm brukes ofte begrepet flerfase, fordi det som regel også finnes vann i denne blandingen.

Flergreinsbrønn
Brønn som bores for å produsere og/eller injisere fra flere brønnbaner samtidig.

Flyttbar innretning
Innretning som  er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkl klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, se også innretning.

FMEA (Feilmodi/feileffekt-analyse)
FMEA er et analyseverktøy som ofte blir brukt tidlig i utformingen av en produksjonslinje. Ved bruk av FMEA kan man identifisere potensielle fremtidlige feil på et produkt eller tjeneste, for deretter å finne omfang og konsekvensene av feilen.

Forekomst
Ansamling av hydrokarboner i en geologisk enhet. Ansamlingen er avgrenset av bergarter, kontaktflate mellom petroleum og vann eller en kombinasjon av disse.

Foringsrørboring
Boremetode som bruker standard foringsrør som arbeidsstreng til planlagt brønndyp, hvor det etterlates og sementeres som foring. Borekroner og annet verktøy som trengs til boreoperasjonen, transporteres opp og ned i foringsrøret ved hjelp av kabeloperasjoner. Metoden kan ha sikkerhetsmessige fordeler sammenlignet med konvensjonell boring og gi raskere boring.

Forlenget levetid
Dersom rettighetshaverne ønsker å operere en innretning lengre enn det som er lagt til grunn i PUD, må det søkes om samtykke til bruk ut over opprinnelig planlagt levetid.

Forventet levetid
Forventet levetid er den tiden en innretning antas å være i operasjon. Den kan være kortere, men i enkelte tilfeller også lengre enn designlevetiden.

FPDSO
Se FPSO. En FPDSO er i tillegg utstyrt med en boremodul.

FPSO
En FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) er en flytende enhet som brukes for å prosessere og lagre petroleum under produksjon på et oljefelt. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.

FSO
Forkortelse for Floating Storage and Offloading; en flytende enhet som er permanent plassert ved et prosessanlegg for å lage produsert olje. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.

Frie rørspenn
Med frie rørspenn menes områder hvor rørledningene ikke berører sjøbunnen, og hvor belastninger på røret kan bli ekstra store fordi rørspennene begynner å svinge som følge av havstrømmer som virker på røret. 

Fritt-fall livbåt
Stuplivbåt, livbåt som settes ut ved at den slippes i fritt fall. Båten er helt overbygd, med små luker, og henger på faste innretninger ca 30 meter over havflaten i 45° vinkel. Båten er tungt bygd og har skarp baug slik at den ikke stopper for brått, men dukker under og fortsetter vekk fra innretningen.

Funn
Petroleumsforekomst, eller flere petroleumsforekomster samlet som er oppdaget i samme brønn, og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn. Se også felt.

Gapanalyse
I en gapanalyse (ofte skrevet GAP-analyse) ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Det er organisasjonens oppgave å finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens nivå og foretrukket tilstand.

Gassfelt
Felt som inneholder naturgass, men bare mindre mengder olje. Hovedsakelig lette hydrokarboner.

Gassolje
Olje som brukes til dieselmotorer, varmeanlegg og som råvare i kjemisk industri

Grating
Engelsk begrep som blant annet omfatter rister av stål eller aluminium som brukes som gangveier, trappetrinn og lignende.

Grenbrønn
Brønn med flere sideløp.

Grunne borehull
Hull som bores for å skaffe opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og som ikke bores for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.

GSm³
Giga standard kubikkmeter = 1 milliard kubikkmeter gass ved 1,01325 bar og 15 °C.

Haleproduksjon
Produksjon i sluttfasen av produksjonsperioden, før opprettholdelse av aktiviteten blir økonomisk ulønnsom.

Havbunnsinnretninger
Havbunnsinnretninger består av utstyr som ventiltrær, bunnrammer og rørledninger. Dette installeres på havbunnen for å produsere hydrokarboner. Via rørledninger knyttes flere brønner til manifolder. Brønnstrømmen ledes deretter til et prosessanlegg til havs eller på land.

HAZOP (Hazard and Operability <HazOp> Studies)
HAZOP er en systematisk metode for å undersøke hvordan avvik fra konstruksjonbetingelsene for et system kan oppstå, og hvorvidt disse avvikene kan medføre økt risiko.

HFIS (Helicopter Flight Information Service):
Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste som ytes på et helikopterdekk samt til luftfartøy innenfor enhetens ansvarsområde.

High Reliability Organization (HRO)
Organisasjon eller selskap med en spesielt godt utviklet sikkerhetskultur som gir færre uønskede hendelser enn hva andre selskaper normalt har.

HMS
Forkortelse for "Helse, miljø og sikkerhet".

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)

HVAC blir ofte omtalt som klimakontroll eller lignende. Begrepet HVAC blir på norsk brukt for system som styrer inneklimaet i store bygg. HVAC er basert på grunnleggende prinsipp om termodynamikk, fluidmekanikk og varmeoverføring. I anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har man vanligvis et lite overtrykk i alle bygg, for å hindre at eksplosjonsfarlige gasser trenger inn gjennom dører e.l. Etablering av overtrykk er da en av oppgåvene til HVAC-anlegget.

Hydrogenindusert sprekking  (hydrogen induced stress corrosion, HISC)
En rask korrosjon og oppsprekkingsmekanisme hvor hydrogenioner vandrer inn til hulrom/feil i stålets atomstruktur og bygger opp store indre spenninger. Disse indre spenninger kommer i tillegg til spenninger fra andre laster på en konstruksjon eller rørledning. Mekanismen virker også samtidig med og kommer i tillegg til de andre vanlige korrosjonsmekanismer. Flere ståltyper kan være utsatt for slik oppsprekking og særlig utsatt kan høyfaste stål være. Hydrogen i stål kan en for eksempel få ved mangelfull forbehandling, sveising eller fra katodisk beskyttelse med for høyt negativt potensial.

Hydrokarboner
Stoffer sammensatt av grunnstoffene hydrogen (H) og karbon (C).

Hydrokarbonlekkasje
Hydrokarbonlekkasjer kan deles i tre kategorier: Gasslekkasje, væskelekkasje eller flerfaselekkasje (olje/gass). Gasslekkasjene har størst potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky.

Inertgass
Intertgass er en dekkgass som brukes når man ønsker at en spesiell kjemisk reaksjon ikke skal skje. For eksempel kan nitrogen brukes til å etterfylle tanker som tømmes for brennbar væske, for å hindre at luft trenger inn og danner eksplosive blandinger.

Inhalasjonsskade
Oppstår gjennom innånding av røyk (vanligvis brannrøyk), som fører til betennelsesforandringer i lungene med etterfølgende lungesvikt.
(Etter Folke Sjöberg og Leif Östrup. Brännskador. Liber, Stockholm, 2002)

Injeksjonsbrønn
Brønn hvor gass eller vann injiseres for å gi trykkstøtte i et reservoar. Ved å injisere gass eller vann under olje- og gasslag, holdes trykket i reservoaret ved like.

Innretning
Flytende eller flyttbar installasjon - eller et skip - som utfører petroleumsvirksomhet. Se også fast innretning, flyttbar innretning, plattform).

Integrert innretning
En innretning som ivaretar flere hovedfunksjoner, som boring, prosessering og innkvartering.

J-legging
Gjør det mulig å legge rør med krappere krumning. Røret sveises sammen i et tårn, og legges tilnærmet i en vertikal posisjon. Leggemetoden er utviklet for dypt vann. Nødvendig strekk i røret på sjøbunnen reduseres i forhold til S-legging. Produksjonsraten er lavere enn for S-legging.

Juletre
Rør og ventiler som er montert på brønnhodet.

Kaldventilering
Kontrollert utslipp av gass.

Karbondioksid (CO2)
Fargeløs drivhusgass som ikke er brennbar.

Kerosen (kerosin)
Middels lett olje, renere enn parafin.

Key Performance Indicators (KPI)
Måleindikatorer som organisasjoner bruker for å vurdere og forbedre egne prosesser.

Kick
Se brønnspark.

Kjerneprøve
Prøve tatt fra en bergartsformasjon ved kjerneboring eller ved bruk av sideveggsplugger.

Komplekse brønner
Instrumenterte brønner, horisontale brønner, langtrekkende brønner

Kondensat
Blanding av de tyngre delene i naturgassen. Flytende ved atmosfærisk trykk.

Konsesjonsbelagt område
Område som er tildelt i en utvinningstillatelse. Det kan bare drives leteboring og utvinning i et område som omfattes av en utvinningstillatelse. 

Konsesjonsrunde
Tildeling av blokker på norsk sokkel i regi av statlige myndigheter. Se også tildelinger.

Kontinentalsokkelen
Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat.

Krysstrening
Krysstrening mellom ulike fag og stillingskategorier blir gjennomført for å oppnå flerfaglighet slik at personell opplæres til å utføre oppgaver i tillegg til eget fagfelt, også på tvers av selskapene.

Leteboring
Boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner under leting etter olje og gass.

Letebrønn
Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Omfatter undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

Letemodell
Geografisk og stratigrafisk avgrenset område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen er dannet før migrasjonen av petroleum er opphørt. Alle funn og prospekter innenfor samme letemodell kjennetegnes ved letemodellens spesifikke sett av geologiske faktorer.

Lett brønnintervensjon
Lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.

Levetid
Se Forventet levetid og Designlevetid.

Liquefied natural gas (LNG)
Flytende tørrgass, hovedsakelig metan (CH4), som er gjort flytende ved nedkjøling til minus 163 °C ved atmosfærisk trykk.

Liquefied petroleum gas (LPG)
Hovedsakelig propan- (C3H8) og butangass (C4H10) som er gjort flytende ved trykkøkning eller nedkjøling.

Memorandom of Understanding (MOU)

Internasjonale avtaler som regulerer samarbeidet mellom Petroleumstilsynet og relevante sikkerhetsmyndigheter i andre land. Avtalene gjelder innretninger der alle involverte parter har myndighet på sikkerhetsområdet.

Metan
Fargeløs, lett gass som blir flytende ved -162 oC. Metan er hovedbestanddelen i naturgass.

Metanol
Alkohol som brukes som råvare i en lang rekke kjemiske prosesser. Giftig.

METAR (Meteorological Aerodrome Report)
Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Flyplassene sender melding om værobservasjoner (metar) til Meteorologisk institutt daglig, ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time.

Metningsdykking
Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

MOB-båt
eller Mann over bord-båt er en mindre, hurtiggående redningsbåt ombord på skip eller innretninger til bruk i mann-over-bord situasjoner og ved andre tidskritiske operasjoner på sjøen. En MOB-båt skal kunne låres og tas ombord raskt.

MOPUstor
Består av en (oppjekkbar) produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen (realiseres blant annet på Ymefeltet).

Moonpool
En åpning i boredekket hvor boreutstyr kan heves og senkes til og fra havbunnen og brønnen.

MTO

Samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon. (Der hvor menneskelig adferd er en barrierefunksjon, må teknologi og organisasjon legges til rette slik at operatør får den nødvendige støtte for å kunne oppfatte sitasjonen korrekt, og handle i tråd med sikkerhetsmessige forutsetninger.)

Nafta
Se kerosen.

Natural gas liquids (NGL)
Våtgass som består av tre ulike gasser: Etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk. Se også: Våtgass.

Naturdatainnsamling
Regelverket krever at utvalgte aktører på norsk sokkel gjennomfører naturdatainnsamling. Det måles og rapporteres for eksempel lufttrykk, vind, lufttemperatur og -fuktighet, sjøtemperatur, bølgehøyde.
Kvaliteten på innsamlingen er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og for samfunnet for øvrig som underlag til Meteorologisk Institutt sin nasjonale værdatabase.

Naturgass
Blanding av gassformige hydrokarboner som finnes i berggrunnen, vanligvis 60-95 prosent metan.

Nedstrømsaktivitet
Aktivitet som foregår etter at olje og gass forlater eksportterminalen og fram til den når forbrukeren. Transport, raffinering, oljesalg og markedsføring er eksempler på nedstrømsaktiviteter.

Nm³
Normal kubikkmeter ved referansetilstand 0 °C og 1,01325 bar.

Nullutslipp
Krav at miljøfarlige stoffer eller andre stoffer ikke skal slippes ut dersom utslippene kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld 25 (2002-2003).

Observasjonsbrønn
Utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.

Olje
Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter.

Oljeekvivalent (o.e.)
Måleenhet som uttrykker den energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene eller til salgsverdiene, slik at alt kan sammenlignes med olje. En angivelse som brukes når olje, gass og NGL skal summeres.

Oljefelt
Felt som inneholder hovedsakelig tyngre hydrokarboner. Et oljefelt har ofte en gasskappe liggende over oljen. Oljen kan også inneholde lette hydrokarboner, også kalt assosiert gass.

Operatørselskap (operatør)
Selskap som har rett til å lete etter olje og gass i en blokk og bygge ut et felt for produksjon ved et kommersielt funn. Operatøren opptrer gjerne på vegne av et partnerskap av selskaper.

Oppgitt brønn
Brønn som ble permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.

Opprinnelig utvinnbare petroleumsmengder
Totale, salgbare petroleumsmengder, fra produksjonsstart til produksjonen avsluttes, basert på det gjeldende anslaget av tilstedeværende mengder og utvinningsgrad.

Oppstrømsaktivitet
Aktivitet som foregår før råolje forlater eksportterminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegg, for eksempel leting etter olje og gass og produksjon fra felt.

Overflateorientert dykking
Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Overlevelsestilstand
Å gå I en overlevelsestilstand for en flyttbar innretning er å redusere dypgangen for å minske muligheten for bølgeslag opp under dekk.

Overbroing
Overbroing (eng.: override) betyr å koble ut et signal fra sikringssystemet slik at den aktuelle aksjonen ikke blir iverksatt. Det kan være nødvendig å foreta overbroing f eks i forbindelse med testing eller vedlikehold for å forhindre uønsket nedstengning eller lignende.

PAD
Plan for anlegg og drift. Planen beskriver bygging, plassering, drift og bruk av innretninger, herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.

Parafin
Middels lett olje som er drivstoff blant annet for lamper og ovner. Kravene til renhet er lavere enn for kerosen.

Petroleum
Samlebetegnelse for hydrokarboner. Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.

Petroleumsforekomst
Ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergartstyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleumen som omfattes, overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.

Petroleumsloven
Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

Petroleumsregisteret
Register over alle utvinningstillatelser og tillatelser til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum, jf. petroleumsloven § 6-1.

Petroleumstilsynet (Ptil)
Ptil er en faglig uavhengig etat som skal iverksette politiske vedtak og prioriteringer vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten og på vegne av samfunnet følge opp at partene arbeider målrettet for å møte Stortingets ambisjon om at virksomheten skal være verdensledende på HMS-området.

Petroleumsvirksomhet
All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.

Plattform
Installasjon som brukes til produksjon av olje eller gass, letevirksomhet og lagring. Oljevirksomhet til havs drives fra bunnfaste så vel som fra flytende plattformer.
I regelverksammenheng betegnes en plattform som innretning.

Plugging (av en brønn)
Sikring av en brønn ved innstallering av brønnbarrierer. Brønnbarrierene kan bestå av sementplugger, mekanisk plugger eller en kombinasjon av disse. Vi skiller mellom midlertidig plugging, hvor en planlegger tilbakekobling på brønnen og permanent plugging, hvor en forlater brønnen permanent.

Prekvalifisering
Alle selskaper som ønsker å drive petroleumsverksomhet på norsk sokkel må være kvalifisert som rettighetshaver eller operatør. Norske myndigheter tilbyr derfor selskapene en såkalt prekvalifisering for å vurdere om de oppfyller kravene. Prekvalifisering gir forutsigbarhet både for selskapene og for myndighetene med hensyn til selskapenes egnethet i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser. Les mer.

Produksjonsavgift
Avgift til staten beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert petroleum på produksjonsstedets avskipningspunkt.

Produksjonsbrønn
Utvinningsbrønn som benyttes til produksjon eller til injeksjon.

Production license (PL)
Engelsk uttrykk for "utvinningstillatelse". Næringen bruker utrrykket ofte også i dokumenter med norsk tekst.

Propan
Hydrokarbon som finnes i små mengder i naturgass. Gassen blir flytende ved - 42 oC. Propan brukes blant annet som energikilde for gassdrevne biler, ovner og komfyrer.

Propen
Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av propan.

Prospekt
Mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.

PSA Award
Se HMS-prisen.

PUD
Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.

Pålegg
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket.

Påseplikt, operatørens
Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.

QNH
QNH er en Q-kode brukt i luftfarten. QNH er lufttrykket målt i forhold til høyeste punkt på den aktuelle landeplassen, redusert til havets nivå etter standardatmosfæren. QNH brukes i de lavere luftsjikt, av luftfartøy, gjerne i forbindelse ved landing og avgang. Flyenes høydemåler har en innstilling der verdien for QNH settes inn. Da vil høydemåleren vise riktig høyde over havet når flyet står på eller lander på flyplassen.

Raffinering (av råolje)
Destillasjonsprosess der komponentene med forskjellige kokepunkt skilles fra hverandre. Oljen går ved oppvarming over til gass som fortettes igjen ved forskjellige temperaturer til blant annet bensin, parafin, diesel, fyringsoljer, koks eller svovel.

Reserver
Gjenværende, utvinnbare, salgbare petroleumsmengder som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndigheten har gitt tillatelse til å utvinne.

Reservetilvekst
Enhver økning i reservene på et definert felt, enten det dreier seg om økt utvinning fra samme forekomst eller ved å øke reservene ved å bygge ut nye funn og knytte disse til feltet.

Reservoar
Ansamling av olje eller gass i en porøs bergart. 

Rettighetshaver
Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltager.

Rikgass
Blanding av våt og tørr gass (metan, etan, propan, butan med flere.)

Ringrom
Det ringformede rommet mellom de ulike foringsrørene som beskytter en petroleumsbrønn fra berggrunnen, mellom foringsrør og produksjonsrør og mellom borestrengen og foringsrør. 

RNNP
Forkortelse for "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet".
Lenke til mer info

Risiko
Uttrykk for i hvilken grad det ventes at ulykker vil skje; sannsynlighet for at ulykker skjer; forventet tap som følge av ulykker. Begrepet risiko knyttes til ulykkens konsekvens. Det snakkes om risiko for tap av menneskeliv og helse; risiko for tap av materielle verdier; risiko for tap av miljøverdier.

Rørspenn
se frie rørspenn.

Råolje
Oljen som produseres fra et reservoar, etter at assosiert gass er fjernet ved separasjon. Et fossilt brensel som ble dannet av plante- og dyrematerialer for flere millioner år siden. Den består av organiske forbindelser bygd opp av hydrogen- og karbonatomer og betegnes derfor ofte som hydrokarbon. Oljen inneholder også små mengder oksygen, nitrogen og svovel.

Samsvarsuttalelse (SUT)
SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.
Les mer om SUT

Samtykke
Vedtak som uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Operatøren må innhente myndighetenes samtykke ved viktige milepæler, for å kunne videreføre sin virksomhet.
Om samtykkeordningen

SAP (Systems Applications and Products in Data Processing)
SAP er en modulbasert programvarepakke som inneholder følgende hovedfunksjoner: Regnskap og økonomi, salg og distribusjon, innkjøp og lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon og personalbehandling. Programvarene er tilpasset alle foretaksstørrelser, men har tradisjonelt sett slått gjennom hos store bedrifter, eller bedrifter med komplisert forretningslogikk.

SAR
Forkortelse for Search And Rescue - Redningstjeneste. Ofte i sammenhenger som f eks SAR-helikopter, et helikopter som er særskilt lokalisert og utstyrt for søk og redning.

Seismiske (geofysiske) undersøkelser
Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av formasjoner i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.

Sideboring
Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål.

Signifikans
Eg.: statistisk signikans, er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at endringer i en variabel størrelse ikke skyldes tilfeldigheter, men uttrykker en faktisk utvikling. 

Sikkerhetsforum
Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Skråboring
Boring (av letebrønn) der brønnbanen ikke er planlagt boret vertikalt.

S-legging
Ved denne leggemetoden sveises rørlengder til hverandre ombord på leggefartøyet i en kontinuerlig prosess. Sveisingen skjer i horisontalplanet. Det var den første vanlige brukte leggemetoden offshore og er fortsatt ledende. Fordeler er at den kan benyttes både på grunt og dypt vann og det er en rask og effektiv leggemetode.

Sm³
Standard kubikkmeter ved referansetilstand 15 °C og 1,01325 bar. Se også Nm³.

Sosial dumping
Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

SSIV (Sub Sea Isolation Valve)
Ventil på havbunnen (se illustrasjon) som reduserer varigheten og konsekvensene av en stigerørlekkasje.

SSIV (kilde: Aker Kværner)


Stigerør
Rør som transporterer væske eller gass fra rørledninger, brønner og havbunnsinnretninger opp til en overflateinnretning.

Storulykke
En akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.

Stuplivbåt
Se Fritt-fall-livbåt

SUT
Se Samsvarsuttalelse

Systemrevisjon
Systematisk gransking av styrings- og kontrollsystem, gjennomgang av kvalitetssystemet eller deler av det, for å vurdere hvordan systemet følges.

Tag
En tag er en merking av utstyr og plasseringen av dette til bruk blant annet i vedlikeholdssystemer.

Teknisk tjenesteyter (TSP - Technical Service Provider)
Enhver fysisk eller juridisk person som yter en teknisk tjeneste, for eksempel et selskap som operatør benytter for blant annet daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for anleggene.

Terminal
Landanlegg som mottar og lagrer råolje og produkter fra oljeproduksjon til havs. Oljen transporteres til terminalen med skip eller gjennom rørledning.

TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)
TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten.

Tie-in
(Å etablere) forbindelse mellom to rørledninger eller rørledningssystemer.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)
TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten.

TSP (Technical Service Provider)
Se teknisk tjenesteyter

Tungløft
I utgangspunkt betegnes løft (offshore) med plattformkranens hovedkrok for tungløft, men begrepet er ikke klart definert. Tungløft på faste og flyttbare innretninger er løfting av laster mellom 20 -100 tonn. Disse løfteoperasjonene er ofte ikke å betrakte som standard løfteoperasjoner og krever spesiell planlegging og analyse av risiko. 
For løfting med kranfartøy vil laster over 100 tonn normalt betraktes som tungløft. For flytekraner med ekstra stor løftekapasitet regnes først løft på over 3000 tonn som tungløft.

Tørrgass
Gass som hovedsakelig består av metan. Kalles også salgsgass.

Undersøkelsesbrønn
Letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i et prospekt. Må ikke forveksles med "Grunn boring", som er undersøkelser av bergartenes beskaffenhet, f eks med tanke på plassering av innretninger og lignende. Det kreves samtykke til grunn boring dersom det skal bores dypere enn 200 meter.

Uoppdagede ressurser
Utvinnbare petroleumsmengder som det er anslått kan bli påvist ved videre leting.

UPS
Forkortelse for Uninterruptible Power Supply, en elektrisk innretning som sørger for nødkraft dersom hovedkraftkilden svikter. 

Utblåsning
Med utblåsing menes formasjonsfluid som strømmer ut av brønnen eller mellom formasjonslagene etter at alle definerte tekniske brønnbarrierer eller operasjon av disse har sviktet.

Utvinning
Produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, assistert utvinning, behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum for transport med skip, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning.

Utvinningsbrønn
Fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.

Utvinningsgrad
Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.

Utvinningstillatelse
Tillatelse som gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.

Vanninjeksjon
For å presse mer olje ut av reservoaret, pumpes store mengder vann under selve oljereservoaret, for å opprettholde volumet og trykket på væskemengden i reservoaret. Det økte vannvolumet presser oljen foran seg og bidrar til å opprettholde et høyt trykk i reservoaret. Vanninjeksjon har vært særdeles nyttig blant annet i kalksteinsreservoaret på Ekofisk og på Valhall, og bidrar til å mangedoble feltenes levetid og oljeproduksjon.

Varsel om pålegg
Et varsel om pålegg er et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Verifikasjon
Det å undersøke ved hjelp av måling, testing og inspeksjon om de faktiske forholdene er i samsvar med regelverket og krav i styringssystemet.

Vinterisering
Vinterisering innebærer klargjøring av innretninger med utstyr og arbeidsplasser slik at de kan operere som normalt også i områder med strengt vinterklima.

Våtgass
Gass som består av etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk. Kalles også Natural Gas Liquids (NGL).'

Xmas tree
eller X-mas tree, engelsk for juletre, etter en vanlig kortform av Christmas.

Ytelseskrav
Ytelseskrav angir en konkret egenskap, kapasitet eller kvalitet for eksempel for et barriereelement. Et eksempel kan være tiden en ventil bruker for å gå fra åpen til stengt posisjon eller tiden en person bruker for å utføre en oppgave. Ytelseskrav er normalt angitt kvantitativt, og er dermed en målbar og etterprøvbar størrelse.