Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.


Bilde av Sikkerhetsforums medlemmer
Sikkerhetsforums logo

Sikkerhetsforum ble opprettet i 2001 for å initiere, drøfte og følge opp aktuelle sikkerhets-, beredskaps- og arbeidsmiljøspørsmål i petroleumsnæringen til havs og på landanlegg i et trepartsperspektiv.

Forumet ledes av Petroleumstilsynet ved direktør Anne Myhrvold, med Gudmund Rydning som faglig sekretær.

Følgende medlemsorganisasjoner er representert i Sikkerhetsforum:

Prosjekter og prosesser som følges tett av Sikkerhetsforum:

Sikkerhetsforum har sin strategiske agenda hvor storulykkes- og arbeidsmiljørisiko og partssamarbeid står sentralt.

I tillegg er Sikkerhetsforum opptatt av å drøfte andre forhold i næringen, som har betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette kan være forhold som kapasitet, kompetanse og rammebetingelser. Det legges til rette for gjensidig deling av kunnskap og informasjon relatert til Sikkerhetsforums prioriterte områder.  

Sikkerhetsforum er også medspiller og høringsinstans for Stortingsmeldinger om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Kontaktpersoner
Gudmund Rydning (faglig sekretær i Sikkerhetsforum)

Anne Myhrvold (direktør i Petroleumstilsynet og leder av Sikkerhetsforum)