Gå til hovedinnhold

Om HMS-forskriftene

Det er fastsatt fem forskrifter som gjelder for HMS i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg.


Bilde fra plattform-miljø

Forskriftene inneholder i det vesentlige risiko- og funksjonsbaserte krav, og regulerer viktige sider av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på en integrert og helhetlig måte.

Følgende forskrifter er fastsatt:

RAMMEFORSKRIFTEN
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg
Gjelder både til havs og på land.

Forskriften er fastsatt ved kongelig resolusjon og håndhevet av departementene, oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.

Forskriften gir rammene for en helhetlig og forsvarlig virksomhet og inneholder bestemmelser om blant annet

 • virkeområde
 • pliktsubjekt (ansvarsplassering)
 • prinsipper for risikoreduksjon
 • anvend­else av maritimt regelverk som et alternativ til enkelte tekniske krav i petroleumsregelverket for flyttbare innretninger
 • prinsipper for helse, miljø og sikkerhet, deriblant krav til god helse-, miljø- og sikkerhetskultur.

I tillegg inneholder forskriften en del særregler etter arbeidsmiljø­loven for virksomheten til havs, som for eksempel arbeidstid, fritid og oppholdsperioder.

I forskriften er det lagt vekt på arbeidstakernes rett til medvirkning i alle prosesser som kan ha betydning for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

STYRINGSFORSKRIFTEN
Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg
Gjelder både til havs og på land.

Forskriften er fastsatt og hånd­hevet av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.

Forskriften samler alle overordnede krav til styring på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet og har krav til blant annet

 • risikoreduksjon
 • barrierer
 • styringselementer
 • ressurser og prosesser
 • analyser og måling
 • avviksbehandling
 • forbed­ring.

I tillegg har den krav til materiale og opplysninger som skal sendes eller gjøres til­gjengelig for myndighetene, som krav til samtykkesøknader, varsling, melding og rapporter­ing.

AKTIVITETSFORSKRIFTEN
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten
Gjelder til havs.

Forskriften er fastsatt og håndhevet av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.

Forskriften regulerer utføring av ulike aktiviteter og setter krav til blant annet

 • planlegging og overvåking
 • operasjonelle forutsetninger for oppstart og bruk
 • arbeidsmiljøfaktorer
 • til­rettelegging av arbeid
 • helsemessige forhold
 • ytre miljø
 • beredskap
 • bore- og brønnaktiviteter
 • maritime operasjoner
 • vedlikehold
 • bemannede undervannsoperasjoner.

INNRETNINGSFORSKRIFTEN
Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten
Gjelder til havs.

Forskriften er fastsatt og håndhevet av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.

Forskriften regulerer utforming og utrusting av innretninger og setter krav til blant annet

 • robuste løsninger
 • sikkerhetsfunksjoner og laster
 • materialer
 • arbeids- og oppholdsområder
 • fysiske barrierer
 • beredskap
 • bore- og brønnsystemer
 • maritime anlegg.

TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT
Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer
Gjelder landanlegg. Strukturen og innholdet i forskriften speiler innretningsforskriften og aktivitetsforskriften til havs.

Forskriften er fastsatt og håndhevet av oss og helsemyndighetene.

Forskriftene trådte i kraft 1. januar 2011

 • Ny forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) ble fastsatt av kongen i statsråd 12. februar 2010.
   
 • Vi, Helsedirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet fastsatte fire utfyllende forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet 29. april 2010.
   
 • Rammeforskriften og de utfyllende forskriftene (styringsforskriften, innretningsforskriften, aktivitetsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift) trådte i kraft 1. januar 2011.

Felles regelverk til havs og på land
Rammeforskriften og styringsforskriften er felles forskrifter og gjelder således til havs og på landanleggene. Formålet med felles regelverk på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet er å sikre helhetlig og samordnet regulering av virksomheten i størst mulig grad. Det samme gjelder for tilsynet med denne virksomheten.

Vi, Helsetilsynet, Mattilsynet og Miljødirektoratet fører tilsyn med at regelverket etterleves på respektive forvaltningsområder. Vi koordinerer tilsynet med virksomheten.

Veiledninger
Det er utarbeidet utfyllende veiledninger til de fem forskriftene.

Veiledningene er ikke juridisk bindende. Forskriftene og veiledningene må likevel ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det myndighetene ønsker å oppnå med forskriftene.