Gå til hovedinnhold

Dykkedatabasen DSYS

Vi har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Innenfor bemannede undervannsoperasjoner (dykking) er databasen DSYS etablert.


Alle rapporterte hendelser registreres i dykkedatabasen DSYS. Rapporteringen skjer gjennom meldinger på NAV sitt skjema med vedlegg, og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene.

Det stilles strenge krav til rapportering, som gir god oversikt over aktivitet og rapporterbare hendelser. Kravene til rapportering av hendelser i forbindelse med dykking er strengere enn for andre petroleumsaktiviteter idet man skal rapportere all medisinsk førstehjelp og behandling.

Vi publiserer årlig rapport fra dykkedatabasen, med statistikk og analyser basert på data fra 1985.

Dykking på norsk kontinentalsokkel har i et HMS-perspektiv hatt en positiv utvikling siden begynnelsen av 1990 tallet. Det har ikke vært dødsfall siden 1987, og det har bare vært rapportert fire tilfeller av trykkfallsyke siden 1990.