Gå til hovedinnhold

Om beredskap

Hovedformålet med beredskap er å forhindre eller begrense konsekvenser av ulykker og tilløp til ulykker.


Sikkerhetsopplæring

Beredskap er avgjørende for å ivareta sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Kvalitet, og evne til å forbedre organisering, teknologi og personell på alle nivå i organisasjonen er derfor nøkkelfaktorer.

For å kunne møte fare- og ulykkessituasjoner skal næringen til enhver tid ha en effektiv beredskap (Petroleumslovens § 9–2). Beredskapen innebærer både tekniske, operasjonelle og/eller organisatoriske forhold.

Så langt det er relevant skal virksomheten ha etablert tiltak for de fem beredskapsfasene:

  • varsling
  • bekjemping
  • redning
  • evakuering
  • normalisering

I tillegg kommer beredskap for å redusere eller motvirke miljøkonsekvensene av akutt forurensning dersom det skulle inntreffe.

Robuste beredskapsorganisasjoner har nok personell, kompetent personell og personell som tilfredsstiller psykiske og fysiske sikkerhetskrav.

Operatør skal sikre umiddelbar og koordinert varsling av fare- og ulykkessituasjoner til myndighetene. Videre skal fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre skade eller forurensning registreres og undersøkes for å hindre gjentakelser. Situasjoner som opptrer ofte eller som har stor faktisk eller potensiell konsekvens, skal granskes av operatøren.

Også for landanleggene skal det opprettholdes effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner. Nødvendige tiltak skal settes i verk for å hindre eller minske skadevirkninger.

Beredskapen skal være samordnet, også med offentlige beredskapsressurser. Beredskapsorganisasjonen skal være robust slik at den kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.