Gå til hovedinnhold

Om arbeidsmiljøforskriftene

Fra 1. januar 2013 erstattet seks arbeidsmiljøforskrifter 47 forskrifter til arbeidsmiljøloven. Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne fram i regelverket på.


Bilde fra plattformmiljø

Hensikten med de nye forskriftene er å gi en enklere oversikt over pliktene og rettighetene i arbeidsmiljøloven. Før var kravene spredt i 47 forskrifter, men bestemmelser som regulerer samme forhold er nå slått sammen og gjør det enklere å holde oversikt.

Strukturen i arbeidsmiljøforskriftene er ny, men kravene er i all hovedsak de samme.

Gjelder også petroleumsvirksomheten
En rekke av forskriftene, som blir opphevet ved ikrafttredelsen av de nye arbeidsmiljøforskriftene, har også vært gjeldende i petroleumsvirksomheten, enten direkte i kraft av seg selv, eller ved at de er blitt gjort gjeldende gjennom innarbeidelse i HMS-forskriftene. Noen har også vært brukt som norm i veiledningene til HMS-forskriftene.

Forskriftene gjelder i utgangspunktet også for petroleumsvirksomheten samt for virksomhet på landanlegg.

For å sikre at innholdet i gjeldende rett i petroleumsvirksomheten blir videreført etter ikrafttredelsen 1. januar 2013, er det foretatt enkelte avgrensninger/presiseringer i de nye arbeidsmiljøforskriftene, så vel som i HMS-forskriftene, slik at regelverket samlet sett blir helhetlig.

Kravene i arbeidsmiljøforskriftene må ivaretas som en integrert del av kravene i det helhetlige helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket for petroleumsvirksomheten for øvrig.

Følgende arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 (alle lenker til Lovdata): 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
Forskriften stiller krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet både før en aktivitet starter og mens den pågår.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
Forskriften stiller krav til blant annet utforming og innretning av arbeidsplassen. Forskriften er relevant for de fleste virksomheter – også for utleiere av arbeidslokaler og inneholder også bestemmelser for spesielle risikoområder.

Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger)
Forskriften gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, regionale verneombud, sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
Forskriften stiller krav til arbeidet for støy, vibrasjoner, stråling og kjemikalier.

Gjeldende administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære er nå forskriftsfestet. Forskriften inneholder liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper). Verdiene fremgår av vedlegg til forskriften.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner(produsentforskriften).
Forskriften retter seg mot den som produserer, importerer, markedsfører osv. produkter som omfattes av forskriften, men retter seg ikke mot arbeidsgiver.

Hvordan bruke de nye forskriftene?
Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning i bruken av de seks nye forskriftene. I tillegg er det utarbeidet forskriftsspeilsom viser hvor de «gamle» bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene.