Gå til hovedinnhold

Vil gjøre SUT-ordningen obligatorisk

En bredt sammensatt arbeidsgruppe foreslår at ordningen med samsvarsuttalelse for flyttbare innretninger gjøres obligatorisk fra 1. januar 2004, med en overgangsordning fram til 1. januar 2005.


Arbeidsgruppen foreslår også at ordningen bør utvides til å omfatte flyttbare boliginnretninger ("Floteller"), flerbruksfartøyer ("MSV - Multi Service Vessels") og flaggede innretninger for produksjon, lagring og avskiping ("FPSOer").

SUT er en veiledende uttalelse fra Oljedirektoratet (OD) om at en flyttbar boreinnretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem etter beste skjønn er vurdert å være i samsvar med relevante krav i sokkelregelverket.

Ordningen er blant annet iverksatt for å imøtekomme næringens ønske om bedre forutsigbarhet i forhold til myndighetskrav, og for å unngå forskjellsbehandling av norske og utenlandske registrerte flyttbare boreinnretninger.

Ordningen er også ment å kunne gi betydelig effektiviseringsgevinst for eierne, for operatørselskapene som skal bruke boreinnretningene, så vel som for myndighetene.

Ordningen ble satt i verk 1.8.2000. Per 1.11.2002 er det utstedt ni SUTer, mens tolv søknader er under behandling.

Ved etablering av ordningen ble det forutsatt at den skulle underlegges en evaluering etter to år. Oljedirektoratet (OD) inviterte derfor i juni i år de partene som deltok i arbeidsgruppen som utviklet ordningen, om å delta i en ny arbeidsgruppe for å foreta en slik evaluering.

Arbeidsgruppen har hatt medlemmer fra Oljeindustriens Landsforening (OLF), Det norske Veritas (DnV), Lederne, De samarbeidende organisasjoner (DSO), LO Industri, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef), Norges Rederiforbund (NR), Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), Helsetilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Oljedirektoratet.

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport som er sendt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).

Det framgår av rapporten at partene er enige om at ordningen har gitt og vil gi bidrag til forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø, først og fremst ved klarere å plassere ansvar "der det hører hjemme".

Samtidig er arbeidsgruppen samstemt i at det likevel er rom for forbedring, blant annet når det gjelder ivaretakelse av arbeidsmiljøforhold og arbeidstakermedvirkning. Ordningen har i tillegg et potensiale for effektiviseringsgevinster.

Arbeidsgruppen foreslår at ordningen blir obligatorisk fra 1.1.2004 med en overgangsperiode fram til 1.1.2005.

I overgangsperioden vil det kunne søkes om samtykke til bruk av en innretning som ikke har mottatt SUT, forutsatt at en SUT-søknad som er utarbeidet i samsvar med SUT-håndboken, er innsendt eller blir innsendt senest sammen med samtykkesøknaden.

Etter 1.1.2005 vil OD normalt behandle en SUT-søknad i løpet av maksimalt tre måneder, forutsatt at søknaden er utarbeidet i samsvar med SUT-håndboken.

Med hensyn til tidspunkt for ikrafttredelse av en eventuell utvidet ordning, foreslår gruppen en ordning tilsvarende den for flyttbare boreinnretninger, men ett år forskjøvet i tid.

Det vil si at en utvidelse vil kunne tre i kraft 1.1.2005 med en overgangsordning som beskrevet over fram til 1.1.2006. En slik tidsplan tar hensyn til kapasitetsbegrensninger hos myndighetene, samtidig som næringen får nødvendig tid til å forberede seg på ordningen.

Forut for ikrafttredelse av en utvidet ordning, er det nødvendig at myndighetene klargjør kriteriene for hva som er definert som petroleumsvirksomhet utført ved hjelp av flerbruksfartøy.

Rammeforskriften paragraf 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten legges til grunn.

Kontaktperson OD: Kjell-Gunnar Dørum