Gå til hovedinnhold

Vet mye om, men må gjøre mer for risikoutsatte grupper

Næringen må satse mer på å identifisere arbeidstakergrupper som er utsatt for risiko, og i større grad se på hvordan ulike rammebetingelser - som for eksempel arbeidstidsordninger og kontraktsforhold - påvirker risiko.


Slike rammebetingelser blir også bare i begrenset grad sett i sammenheng med andre eksponeringsforhold, som for eksempel støy og vibrasjoner, kjemikalier og arbeid under tøffe værforhold.

Dette var spørsmål som ble tatt opp og budskap Petroleumstilsynet rettet oppmerksomheten mot, på seminaret om risikoutsatte arbeidstakergrupper torsdag 4.desember.

Mye kunnskap, må gjøre mer
- Vi vet at næringen har mye kunnskap om risikoforhold, men i større grad må utvikle et helhetlig risikobilde for ulike grupper i virksomheten. Selskapene må spørre seg om det er risikoforhold de ikke ser, hva som kan gjøres for å redusere negative konsekvenser av rammebetingelser, og hvordan de ser arbeidsmiljøfaktorer både enkeltvis og samlet, sa sjefingeniør Irene Dahle fra Ptil.

Dahle gjorde rede for Ptils observasjoner av trender og såkalte risikoprofiler. – I tilsyn har vi utfordret selskapene til å identifisere hvilke arbeidsoperasjoner arbeidstakergruppen er involvert i, hvilke risikoforhold som er knyttet til gruppens arbeidsoperasjoner, hvilke rammebetingelser gruppen arbeider under, og hvilken betydning samspillet av flere eksponerings- og risikoforhold har, sa Dahle. - Søkelys på grupper gir innsikt i samspillet av risikofaktorer, la hun til.

Utsatte overflatebehandlere
Flere databaser, som Personskaderegisteret og RNNP (Risikonivå i petroleumsvirksomheten)  inneholder informasjon om risikoutsatte grupper. Disse gjør det mulig å utvikle felles variabler for blant annet stillingsgrupper og selskaper. Det er også mulig å søke på tvers i databasene, og utvikle risikoprofiler for grupper av arbeidstakere.

- Vi ser at overflatebehandlere er en særlig risikoutsatt gruppe. Dette er gruppen som er mest eksponert for støy og kjemikalier. Gruppen har også store ergonomiske utfordringer, og ofte  er verneutstyret den eneste barrieren mot helsekade. I forhold til støy oppga 23 prosent av overflatebehandlerne i spørreskjemaundersøkelsen av RNNP (2005) at de er helt eller delvis er plaget med svekket hørsel. Til sammenligning svarer 14 prosent fra andre yrkesgrupper ja på det samme, eksemplifiserte Dahle. Også i Personskaderegisteret peker overflatebehandlerne seg ut: Mens gruppen bare utgjør 3 prosent av de offshoreansatte, står overflatebehandlerne for 6 prosent av personskadene. Skadene er tilgjengjeld ikke ikke definert som alvorlige.

Flere tilsyn
I løpet av 2008 har Ptil gjennomført en rekke tilsynaktiviteter rettet mot styring av arbeidsmiljø, og hvordan selskapene identifiserer og følger opp risikoutsatte grupper.

- Dette har blant annet vist oss store forskjeller mellom entreprenøransatte og ansatte i operatørselskap, sa Dahle. Entreprenørene kommer systematisk dårligere ut i forhold til ulike styringselementer som kartlegging, oppfølging av arbeidsbetinget sykdom, og utvikling og oppfølging av tiltak. (Les mer om disse forskjellene i egen artikkel)
Hun avsluttet med å liste opp en rekke forhold som må være på plass, om selskapene i petroleumsindustrien skal sikre at alle grupper har et forsvarlig arbeidsmiljø:

På tvers
- Selskapene må identifisere risikoutsatte grupper på tvers av arbeidsgivere, og uavhengig av plassering i kontraktskjeden. Gruppene må følges opp i tråd med prinsippene for og kravene til HMS-styring. Selskapene må påse og sikre, og se arbeidsmiljøfaktorer enkeltvis og samlet. De må også utvikle en bedre forståelse av hvilken betydning rammebetingelser har for risiko, og sette i verk tiltak som reduserer negative effekter, sluttet Dahle.

Blant foredragsholderne beskrev førsteamanuensis Preben Lindøe ved Universitetet i Stavanger hvordan rammebetingelser kan ha betydning for risiko. Avdelingsdirektør Steinar Aasnæss ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) gav tilhørerne et nasjonalt perspektiv, og tok for seg kunnskap om arbeidsmiljø og helse for ulike grupper. Verneombud Ørjan Solheim fra Schlumberger gav en beskrivelse av hva som har størst betydning, sett fra verneombudssiden. Du finner alle presentasjonene i lenkeboksen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Irene Dahle
E-post: irene.dahle@ptil.no 

Henvendelser fra media:
Kristin Hoffmann
E-post: kristin.hoffmann@ptil.no
Tlf: 51 87 62 19