Gå til hovedinnhold

Verdensvante venner

Ptil legger stor vekt på kontakt og erfaringsutveksling med myndighetskolleger i andre land. Det kommer hele verden til gode.


Informasjonsdeling over landegrenser bidrar til å utvikle globale sikkerhetsregimer på en samstemt måte.Både organisasjonene North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) og International Regulators’ Forum (IRF) er viktige arenaer for dialog og samhandling mellom myndigheter.

I NSOAF er sikkerhetsmyndighetene i nordsjølandene med – Storbritannia, Nederland, Tyskland, Danmark, Irland, Sverige, Færøyene og Norge.

Medlemmene i IRF er USA, Canada, Brasil, Storbritannia, Australia, New Zealand, Nederland og Norge.

North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF)
I årenes løp har arbeidsgrupper nedsatt av NSOAF gjennomført mange prosjekter med det formål å identifisere felles utfordringer og redusere forskjellene i formelle, nasjonale krav til tekniske, operasjonelle og opplæringsmessige forhold i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

For tiden har NSOAF fire arbeidsgrupper:

Sistnevnte gruppe ble opprettet høsten 2008 for å arbeide om felles tolkning og tilnærming til EU/EØS-lovgivningen innen sikkerhets- og arbeidsmiljøsaker. For 2008/2009 leder Ptil også denne arbeidsgruppen.

Høsten 2008 inviterte NSOAF til et viktig toppledermøte i Aberdeen med over 50 deltakere, først og fremst ledere. Toppledere har en nøkkelrolle når det gjelder å skape og videreutvikle en god sikkerhetskultur.

I Aberdeen fikk både selskapsfolk og myndigheter anledning til å legge fram sine syn på aktuelle sikkerhetsutfordringer. Det framkom av debatten at industrien og myndighetene har klare, sammenfallende interesser som man med fordel kan samarbeide om – til tross for at partene i noen sammenhenger har ulike interesser og roller.

International Regulators’ Forum (IRF)
IRF avholdt sitt 15. årsmøte i Sydney, Australia, i oktober 2008. Møtet gikk over tre dager, og ett av punktene på en tettpakket dagsorden var diskusjonen om publisering av resultater fra det såkalte Performance Measures Project.

Dette prosjektet har pågått i flere år. Ved å samle og sammenholde hendelsesdata basert på felles kriterier, er det ønskelig å måle og sammenligne sikkerhetsnivået offshore blant medlemmene.

Siden registreringskriteriene for hendelser og ulykker er svært forskjellige fra land til land, har dette vært en meget vanskelig oppgave å løse. Systemet som nå er utviklet, er ikke perfekt. Medlemmene ble likevel enige om at dette per i dag gir det beste sammenligningsgrunnlaget som kan fremskaffes.

Det ble derfor vedtatt at resultatene skal publiseres på IRFs nettsted: http://www.irfoffshoresafety.com/

Les mer om internasjonalt samarbeid, NSOAF og IRF ved å klikke på lenkene i høyre spalte

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad, spesialrådgiver
E-post: Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no