Gå til hovedinnhold

Vellykket i Vietnam

I 15 år har Petroleumstilsynet (Ptil) bidratt til utvikling av gode systemer for oppfølging av sikkerheten i vietnamesisk olje- og gassindustri. Prosjektet, som har vært ledet av Ptil, er nå avsluttet med karakteristikken ett av Norads* mest vellykkede.


Ptil bidrar jevnlig norske bistandsmyndigheter i prosjekter som skal hjelpe oljenasjoner i den tredje verden med å etablere rutiner for overordnet styring av sikkerheten i virksomheten. Det norske sikkerhetsregimet er høyt respektert, og hjelp fra Ptil og andre norske myndigheter i petroleumsforvaltningen er ofte etterspurt internasjonalt.

Anmodning
I Vietnam har vi gjennom årene sett at samarbeidet har båret frukter, forteller Gudmund Rydning, prosjektleder for Ptils Vietnam-bistand.

Bakgrunn for prosjektet var anmodninger fra vietnamesiske myndigheter, som i 1994 kontaktet Norad med ønske om sikkerhetsbistand i petroleumssektoren. Hovedmålet var å etablere en bærekraftig og effektiv styring av helse, miljø og sikkerhet og redusere risikoen for personskader, alvorlige ulykker og miljøskader i den vietnamesiske olje- og gassektoren.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Ptil, vietnamesiske myndigheter og oljeselskapet Petrovietnam, som ble etablert av den vietnamesiske stat i 1977. Det har flere titalls underordnede og tilknyttede selskaper - og nesten 50 000 ansatte. Selskapet forvalter all olje- og gassvirksomhet i Vietnam, i tillegg til kullkraft og vannkraft.

- Petrovietnam har vært en svært lydhør samarbeidspartner, som i løpet av prosjektperioden har klart å implementere god styring og iverksette en rekke tiltak. Dette, i tillegg til myndighetenes engasjement, vil forhåpentligvis komme den vietnamesiske petroleumsvirksomheten til gode i lang tid framover, sier Rydning.

- Tilbakemeldingen Ptil har fått både underveis og ved avslutningen av samarbeidet, er en inspirasjon for oss. Og vi har selv lært mye gjennom samarbeidet, fastslår han.

Rydning påpeker at det i løpet av 15 år har vært en formidabel utvikling og endringstakt i Vietnam.

- Etterspørselen etter energi har vært stadig økende, og Petrovietnam er motoren i denne delen av samfunnsutviklingen, sier han.

Stolt
Ptils direktør Magne Ognedal var nylig i Vietnam sammen med fagdirektør Øyvind Tuntland for å delta på den offisielle markeringen av at 15 års samarbeid nå avsluttes.

- Tilbakemeldingene vi fikk, gjorde meg stolt over hva vi har bidratt med. Det er givende å arbeide med prosjekter med så konkrete resultater som i dette tilfellet. Konklusjonen er at samtlige mål som ble definert ved oppstarten i 1996, er nådd, sier Ognedal.

- Suksessen i Vietnam understreker blant annet at den norske modellen kan tilpasses andre kulturer. Det norske regimet er utviklet og forbedret gjennom mange år. Det er tilfredsstillende å se at norsk tilnærming danner grunnlag for myndigheter og virksomhet i andre land, påpeker Ptils direktør.

- Grunnleggende kunnskap om kultur og rolleplassering i det aktuelle landet er imidlertid en viktig forutsetning for å lykkes. Det har vi lagt stor vekt på i dette prosjektet, påpeker Øyvind Tuntland, som har vært faglig ansvarlig for prosjektet gjennom hele perioden.

- Kunnskap og kulturforståelse, åpenhet, vilje og samarbeidsevner er de viktigste årsakene til de gode resultatene, sier Ptils fagdirektør.

Prosjektperioden på 15 år har vært inndelt i tre faser, samtlige under Ptils ledelse. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har deltatt siden starten.

Prosjektet har vært ledet gjennom en styringskomité bestående av representanter fra Ptil, Klif og Petrovietnam. Også DNV (Det Norske Veritas) og Statoil har gitt bidrag i prosessen.

Den totale kostnadsrammen for prosjektet har vært på cirka 55 millioner kroner, i form av norske bistandsmidler.

For mer detaljer om aktivitetene i prosjektet, se presentasjon (kun engelsk) som ble gitt i forbindelse med oppsummeringen

 

 * Norwegian Agency for Development Cooperation