Gå til hovedinnhold

Veiledning til den reviderte Aktivitetsforskriften §19 om innkvartering og lugardeling

For å klargjøre forståelsen av endringene i aktivitetsforskriften har departementet bedt Petroleumstilsynet ta inn ny tekst i veiledningen til aktivitetsforskriften § 19.


Les mer om endringene i aktivitetsforskriften § 19

Arbeidsdepartmentet har bedt Ptil om å ta inn følgende tekst  i veiledningen til aktivitetsforskriften § 19, til erstatning for den gjeldende:

”Med fysisk barriere menes en funksjon som kan hindre eller redusere skader ved en uønsket hendelse. Annen akutt situasjon kan eksempelvis være inntrådte fare- og ulykkessituasjoner, værforhold som begrenser muligheten for å transportere personell fra innretningen etc.

Revisjonsstans er en på forhånd planlagt periode hvor driften på innretningen er nedstengt for å gjennomføre en oppsamlet portefølje av større nødvendig vedlikehold, modifikasjoner, oppgraderinger, inspeksjoner osv.

Oppkobling og oppstart er perioden fra en ny innretning plasseres på feltet til det er hydrokarboner i prosessystemene og produksjonen er i gang. I denne perioden skal innretningen ferdigstilles, alle systemer kobles opp, testes og igangsettes.

Det er et vilkår for å kunne lugardele at det ytes kompensasjon til de som direkte berøres. Det er praksis mellom partene at man finner frem til løsninger vedrørende kompensasjon, og det vises for så vidt til eksisterende praksis på området.”


Revidert forskriftstekst med veiledning blir ellers lagt ut som regelverksfiler på nettstedet vårt på vanlig måte, men først om ca. to uker.