Gå til hovedinnhold

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

1. januar 2007 trådte Arbeidsmiljølovens nye regler om varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i kraft.


Formålet med bestemmelsene er å synliggjøre arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, beskytte den som varsler mot eventuelle gjengjeldelser og sette krav til arbeidsgiver om å legge til rette for varsling.

Lovbestemmelsene har gyldighet også for petroleumsvirksomheten.

Petroleumstilsynet har informasjons- og veiledningsansvar i forhold til de nye reglene i Arbeidsmiljøloven (aml) § § 2-4 og 2-5 (lenke).

Petroleumstilsynet har tilsynsansvar i forhold til bestemmelsen om arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette for varsling, aml § 3-6 (lenke).

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (lenke). Denne gir råd om framgangsmåte ved eventuell varsling.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Tone Guldbrandsen, sjefingeniør
E-post: Tone.Guldbrandsen@ptil.no