Gå til hovedinnhold

Varsling av akutt forurensning

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) har med et likelydende brev informert operatørselskapene på norsk sokkel om deres varslingsplikt og myndighetenes roller og ansvar ved situasjoner som har medført eller kan medføre akutt forurensning.


Hensikten med brevet er å svare på de mest sentrale spørsmål knyttet til:

  • Rollefordelingen mellom SFT, Ptil og Kystdirektoratet ved fare- og ulykkessituasjoner som har medført eller kan medføre akutt forurensning på sokkelen.
  • Tolkning av krav om varsling om akutt forurensning og fare for akutt forurensning.

Lenke til likelydende brev om varsel av akutt forurensing (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064