Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til StatoilHydro og Dong Energy

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt StatoilHydro og Dong Energy (Dong) varsel om pålegg i forbindelse med manglende dokumentasjon om betingelsene for innleide arbeidstakere på Mongstad.


StatoilHydro er ansvarlig operatør av anlegget på Mongstad, mens Dong er byggherre for energiverket som er under oppføring på området. Både StatoilHydro og Dong har påseansvar for at leverandørene driver sin virksomhet i henhold til regelverket.

Under Ptils tilsynsbesøk på Mongstad 6. til 8. oktober 2008 framkom det at det nederlandske entreprenørselskap NEM benyttet innleide arbeidstakere fra ulike bemanningsforetak. Da selskapet ikke kunne dokumentere de ansattes betingelser har Ptil pålagt NEM å utlevere dokumentasjon om betingelsene for inneleide arbeidstakere på Mongstad. Frist for å etterkomme pålegget ble satt til 11. oktober 2008.

Lenke: NEM får pålegg

Under gjennomføringen av vårt tilsynsbesøk på Mongstad kunne vi ikke se at StatoilHydro ASA og Dong Energy Norge AS har utøvd sin plikt til å se til at entreprenørselskapet NEM har følgende dokumentasjon tilgjengelig:

  • Skriftlig arbeidsavtale med sine ansatte og innleid arbeidskraft, jf lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 17. juni 2005 nr. 62 §§14-5 og 14-6.
  • Lønnsavregninger/lønnsslipper for utbetalt lønn, jf lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. 4. juni 1993 nr. 58 (allmenngjøringsloven) § 8.
  • Avtale om dekning av utgifter til reise, kost og losji, jf forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 21.11.2006 nr 1291 § 6 og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 26. juni 2006 nr 703 § 14.

På grunnlag av ovenstående har vi gitt StatoilHydro og Dong følgende varsel om pålegg:

StatoilHydro ASA og Dong Energy Norge AS pålegges å framlegge:

  1. en redegjørelse for de styringssystemer som er etablert for å ivareta påseplikt etter forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 22. februar 2008 nr. 166 § 6
  2. en redegjørelse for de tiltak som er gjennomført overfor entreprenørselskapet NEM for å sikre etterlevelse av allmenngjøringsloven, jf forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 21.11.2006 nr 1291 og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 26. juni 2006 nr 703
  3. en redegjørelse for tiltak som vil bli gjennomført overfor framtidige entreprenører som har utenlandske ansatte for å sikre etterlevelse av allmenngjøringsloven, jf forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 21.11.2006 nr 1291 og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 26. juni 2006 nr 703

Frist for gjennomføring settes til 17.10.08.

Vi har bedt om eventuelle kommentarer til vårt varsel innen 14.10.08.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064