Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil Mongstad

I tiden 13.-15. desember 2005 førte vi tilsyn med Statoils styring av arbeidsmiljø på Mongstad-raffineriet. Vi har registrert betydelige svakheter i Statoil Mongstads styringssystemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøforhold. På bakgrunn av dette har vi gitt varsel om pålegg til Statoil Mongstad.


Mongstad

Tilsynet omfattet møter, intervjuer, verifikasjoner i utvalgte områder på Mongstad-anlegget (bildet), samt gjennomgang av dokumenter.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er det første av denne typen som er rettet spesifikt mot arbeidsmiljø på landanlegg siden myndighetsansvaret ble overført fra Arbeidstilsynet til Ptil i 2004. Bakgrunnen for tilsynet var å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold på et landanlegg.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten var følgende regelverk:

 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som gjelder for Mongstad gjennom den midlertidige forskriften.

 • Arbeidsmiljøloven (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Mongstad gjennom den midlertidige forskriften.

 •  

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoils styringssystem er i samsvar arbeidsmiljøkravene i regelverket samt interne styrende dokument, og videre at systemet blir etterlevd.

Under gjennomgangen av styringssystemene og oppfølgingen av dette, ble det blant annet fokusert på ulike elementer i styringssløyfen for HMS-forhold, så som kravetablering, kartlegging, risikovurdering, kompetanse, tiltaksoppfølging og avviksbehandling.

Resultat fra tilsynet

Det ble registrert betydelige svakheter i Statoil Mongstads styringssystemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøforhold. Selskapet har ikke tilstrekkelig oversikt over og kontroll med risikoforhold i arbeidsmiljøet.

Vi registrerte avvik knyttet til følgende forhold:

 • Ufullstendig målformulering på arbeidsmiljøområdet.

 • Mangelfull oversikt over og kjennskap til regelverkskrav innen arbeidsmiljøområdet.

 • Mangelfull kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold.

 • Mangelfull kompetanse og kapasitet for oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

 • Mangelfull avviks- og unntaksbehandling av myndighetskrav.

 • Internrevisjon viser i liten grad om etterlevelse av krav i arbeidsmiljølovgivningen ivaretas.

 • AMU er ikke organisert i henhold til krav i regelverket.

 • Manglende sikring ifm med arbeid i koksanlegget.

 •  

Vi har i tillegg registrert forhold med potensial for forbedringer innen området hendelsesoppfølging.

På bakgrunn av dette har vi gitt følgende varsel om pålegg til Statoil Mongstad:

Med hjemmel i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer § 4 første ledd jf § 10 og § 11 om styringssystem, samt §51 om enkeltvedtak, varsles det følgende pålegg:

Statoil Mongstad pålegges å gjennomgå sitt system for styring av arbeidsmiljø for egne og entreprenøransatte, herunder:

 • Sikre tilgjengelighet av og oversikt over gjeldende krav og sikre entydig ansvarsplassering for dette, jf. forskrift av 6.12.1996 om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) § 5 pkt 1 om oversikt mv av krav og pkt 5, jf punkt 5.1.2 i rapporten.

 • Gjennomføre grunnleggende og kvalifisert kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold på anlegget og etablere rutiner for slik oppfølging, jf internkontrollforskriften §5 pkt 6 om kartlegging, jf pkt 5.1.3 i rapporten.

 • Sikre at det er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre nødvendig kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøforhold, jf arbeidsmiljøloven § 14 h og internkontrollforskriften § 5 pkt 2, jf pkt 5.1.4 i rapporten.

 • Sikre tilstrekkelig systematikk for identifisering, risikovurdering og håndtering av avvik fra regelverkskrav og interne krav som er satt for å oppfylle disse, jf internkontrollforskriften § 5 pkt 7 om overtredelse av krav, jf pkt 5.15 i rapporten.

 • Gjennomgå rutiner og praksis for gjennomføring og oppfølging av internt tilsyn innenfor Statoil Mongstad, jf internkontrollforskriften §5 pkt 8, jf rapportens pkt 5.1.6.

 •  

Frist for utarbeidelse av planer for å etterkomme pålegget settes til tre uker etter at pålegget er gitt. Planene med beskrivelse av tiltak og frister for gjennomføring, skal oversendes Petroleumstilsynet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064