Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til rettighetshavere på Alvheim

De tre rettighetshavere på Alvheimfeltet har fått varsel om pålegg etter to hendelser med storulykkespotensial på Alvheim. Hendelsene inntraff på Alvheim FPSO 16.1. og 23.1.2009, og begge involverte overfylling av fakkeldunk.


Operatøren Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) rapporterte ikke hendelsene til Petroleumstilsynet (Ptil) i tråd med krav i opplysningspliktforskriften § 11.

Vi har fått informasjon om hendelsene fra representanter for vernetjenesten på Alvheim den 23.6.2009.

 Alvheim FPSO (source: APL)

Alvheim FPSO (kilde: APL)

Fakkelsystemet
Fakkelsystemet skal være et sikkert arrangement for oppsamling av hydrokarbongass og -væske fra trykkavlastningsscenarioer og trykkavblødning/ventilering av utstyr.

Gass og/eller væske føres gjennom fakkelrør til fakkeldunken. I fakkeldunken separeres væske og gass. Gassen ledes til fakkelen og brennes. Væsken pumpes fra fakkeldunken og tilbake til prosessen.

Overfylling av fakkeldunken vil kunne føre til at væskedråper rives med til fakkel. Dersom disse antennes og faller nedover innretningen, vil dette kunne medføre svært alvorlige situasjoner.

Møte med Marathon
26.6.2009 gjennomførte vi et møte med ledelsen i Marathon og driftsentreprenør Maersk Drilling Norge AS (Maersk), der de har redegjort for sin oppfatning av hendelsene, egen håndtering av disse så langt, og deres vurdering av behov for videre tiltak.

Øvrige rettighetshavere i utvinningstillatelsen er ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) og Lundin Norway AS (Lundin) som ikke var blitt informert av Marathon om hendelsene.

Organisering av driften
Det er vår vurdering, ut fra den informasjonen vi så langt har fått, at saken berører sentrale forhold knyttet til organisering av driften på Alvheim generelt, og forhold knyttet til styring av storulykkesrisiko spesielt.

Dette knytter seg eksempelvis til fordeling av roller og ansvar mellom aktørene, håndtering av grensesnitt, faglig kompetanse og risikoforståelse, og håndtering og læring av hendelser med storulykkespotensial.

Vi ser det derfor som nødvendig at rettighetshaverne vurderer hvorvidt den driftsformen som rettighetshaverne har valgt for Alvheim, i tilstrekkelig grad legger til rette for forsvarlig drift av innretningen generelt, og styring av storulykkesrisiko spesielt.

Varsel om pålegg
Med henvisning til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 5 om ansvar etter denne forskriften, 3. ledd, jf. § 58 om enkeltvedtak, har vi gitt rettighetshaverne på Alvheim varsel om pålegg som følger:

Rettighetshaverne i Alvheim-lisensen skal samlet gjennomgå og vurdere rammebetingelser og driftsform for Alvheim, for å påse at drift av Alvheim kan gjennomføres på en slik måte at sentrale krav i HMS-regelverket, inkludert håndtering av risiko for storulykker, blir ivaretatt.

Dette arbeidet skal gjennomføres og rettighetshavernes konklusjoner skal forelegges Ptil innen 1.9.2009.

Vi har bedt rettighetshaverne om kommentarer til dette varselet innen 30.6.2009.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064