Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til OSM - håndtering av avvik

Petroleumstilsynet har gitt OSM Offshore AS (OSM) varsel om pålegg knyttet til selskapets avviksbehandlingssystem.


OSM opererer boliginnretningen Port Reval, som for tiden brukes på Eldfiskfeltet (lenke til samtykke publisert 17.9.2008).

Bakgrunn for varselet om pålegg er at kvaliteten på mottatte søknader den senere tid om unntak ikke er tilfredsstillende sett i forhold til regelverkskrav. Eksempelvis gjelder det for flere avvik at det ikke fremgår av mottatt informasjon hva som fremdeles er utestående avvik og hva som er utført. Begrunnelsen for søknaden om utsettelse av er også i noen tilfeller mangelfull.

Vi ser at tidsfrister for korrigering av avvik passerer uten at OSM tilsynelatende fanger dette opp, og at det søkes om utsettelse av frister for korrigering av enkelte avvik gjentatte ganger.

Vi kan ikke se at det er iverksatt interne tiltak for å gjennomgå avviksbehandlingssystemet i selskapet for å unngå dette i fremtiden.

På denne bakgrunn varsler vi derfor følgende pålegg, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak:

Med hjemmel i styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, pålegges OSM Offshore AS å gjennomgå og korrigere sitt avviksbehandlingssystem for å møte kravene i forskriften. Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.5.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende senest 1.3.2009.
 

,
E-post: |