Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Norsk Hydro og Prosafe etter alvorlig hendelse med personskade på Oseberg B

Norsk Hydro som operatør og Prosafe Drilling Services som boreentreprenør får varsel om pålegg etter en alvorlig hendelse i forbindelse med en løfteoperasjon på Oseberg B 26. april i år. Petroleumstilsynets gransking har avdekket flere brudd på regelverket.


26. april 2005 ble en person truffet av et cirka 600 kilo tungt borerør som falt ned fra rørhåndteringskranen under flytting av rør på Norsk Hydros innretning Oseberg B. Personen fikk alvorlige hodeskader. Under marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen ha ført til dødsfall.

Petroleumstilsynet besluttet å granske hendelsen, og ble i tillegg anmodet om å yte bistand til politiet.

Den direkte årsaken til ulykken er at et borerør, som ble transportert med rørhåndteringskranen, løsnet fra magnetåket og traff en person i hodet. Denne personen befant seg innenfor avsperret område.

Ptils gransking har avdekket flere brudd på regelverket. De bakenforliggende årsaker til hendelsen er i hovedtrekk som følger:

  • Mangelfull styring av operasjoner på rørdekket.
  • Manglende etterlevelse av prosedyrer for løfteoperasjoner.
  • Mangelfull opplæring.
  • Mangelfull dokumentstyring.
  • Tekniske svakheter ved rørhåndteringskranen.

Identifiserte avvik fra regelverket berører både operatøren Norsk Hydro og boreentreprenøren Prosafe Drilling Services.

Varsel om pålegg til Norsk Hydro:

Norsk Hydro har ifølge regelverket ansvar for å sørge for at forholdene ligger til rette slik at operasjonene på rørdekk kan foregå i tråd med forskriftens krav. Med bakgrunn i de avvikene som vår gransking har avdekket, skal Norsk Hydro gjennomgå sine løfteoperasjoner på rørdekket på Oseberg B for å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at slike operasjoner utføres i tråd med regelverkets krav.

Basert på denne gjennomgangen skal Norsk Hydro undersøke om avdekkede mangler på Oseberg B også gjelder for andre Hydro-operererte innretninger, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å utbedre disse.

Varsel om pålegg til Prosafe:

Prosafe Drilling Services, som boreentreprenør på Oseberg B, har ansvar for at operasjoner på rørdekk gjennomføres i tråd med regelverkets krav. Med bakgrunn i de avvikene som vår gransking har avdekket, skal selskapet gjennomgå sine operasjoner på rørdekket på Oseberg B og identifisere og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at slike operasjoner gjennomføres i tråd med regelverkets krav.

Basert på denne gjennomgangen skal Prosafe Drilling Services videre gjennomføre undersøkelser for å klargjøre hvorvidt mangler avdekket på rørdekket på Oseberg B, også gjør seg gjeldende på andre av Norsk Hydros innretninger hvor selskapet er involvert, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å utbedre disse.

For begge selskapene er frist for utarbeidelse av plan for å etterkomme pålegget satt til fire uker etter at pålegget er gitt. Frist for gjennomføring av tiltak er satt til 1.10.2005. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064