Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til ConocoPhillips Norge etter dykkertilsyn

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner i regi av ConocoPhillips Norge (CopNO) og gir varsel om pålegg.


Tilsynet ble avholdt om bord på fartøyene DSND Pelican og Seaway Osprey i henholdsvis april og mai 2004. Det ble avdekket flere brudd på regelverket, og Ptil varsler følgende pålegg:

1. Med hjemmel i rammeforskriften § 5 pålegges CopNO å påse at:
• det gjennomføres familiarisering*, trening og øvelser, samt at personell har nødvendig kjennskap til gjeldende krav i virksomheten
• tidsbestemmelser overholdes
• det etableres nødvendige planer for gjennomføring av trening og øvelser
• verneombud får nødvendig opplæring og at disse involveres i planlegging og utførelse av operasjonene

2. Med hjemmel i styringsforskriften § 21 pålegges CoPNo å iverksette tiltak, slik at regelverkets krav etterleves i framtidige dykkeoperasjoner.

Påleggene skal etterkommes før oppstart av bemannede undervannsoperasjoner, og senest 10. juli 2004. Ptil skal ha melding når påleggene er etterkommet, sammen med en beskrivelse av utførte tiltak.

Tilsynsrapporten inneholder påviste avvik i tillegg til de som er grunnlag for varselet om pålegg, og Ptil ber også om redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Det samme gjelder for forhold med definert forbedringspotensiale. Fristen for dette er 1.august 2004.

*Sørge for at personellet er kjent med fartøy og utstyr.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no