Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til BP - restitusjon og hvile


Petroleumstilsynet (Ptil) varsler pålegg til BP Norge for å få orden på forholdene ved restitusjon og hvile på Valhall.


Varselet kommer som resultat av lang tids dialog med BP Norge (BP) om graden av samsoving på Valhall. Ptil anser det som viktig at næringen arbeider systematisk for å forebygge og redusere risikoen for feil og ulykker, i denne sammenhengen også feil og ulykker som helt eller delvis kan ha sammenheng med trøtthet. Forskning viser klar kobling mellom søvnmangel, omfanget av feilhandlinger og forekomst av ulykker - og dokumenterer negativ effekt på helsen.

Valhall har høy grad av samsoving. Til tross for dette fastholder BP at driften av feltet oppfyller forskriftskravet. Ptil kan imidlertid ikke se at personellet får nødvendig restitusjon og hvile. Det varsles derfor følgende pålegg:

"Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeidet og
styringsforskriftens § 9 om planlegging, pålegges BP å:
1. Etablere en tidfestet plan for gjennomføring av de midlertidige tiltakene som er besluttet gjennomført på Valhall. Frist for å tilbakemelde på denne delen av pålegget er 1. september 2004.

2. Etablere en tidfestet plan over ytterligere tiltak for å bedre restitusjons- og hvileforholdene. Planen skal ta hensyn til forventet aktivitetsnivå og endringer i planlagt ferdigstillelsesdato for nytt boligkvarter. Frist for å tilbakemelde på denne delen av pålegget er 1. januar 2005.

Tiltakene skal sikre at kravene til nødvendig restitusjon og hvile blir ivaretatt på en forsvarlig måte fram til nytt boligkvarter er på plass. Planene skal beskrive tiltakene og tidspunkt for gjennomføring av disse.

Kan kravet til restitusjon og hvile ikke møtes fullt ut gjennom de midlertidige tiltakene, skal det søkes om unntak.

Eventuelle kommentarer til varselet må være Ptil i hende innen 16. august 2004.

Lenke: Utgående brev om varsel av pålegg

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no